მიუთითეთ შესაძენი ნივთის სასურველი რაოდენობა
მიუთითეთ თანხა ლარში
მიუთითეთ თანხა ლარში

ახლა შეავსეთ ინფორმაცია თქვენ შესახებ

მიუთითეთ სახელი
მიუთითეთ გვარი
მიუთითეთ 11-ნიშნა პირადი ნომერი
მაგ: 5XXXXXXXX
მიუთითეთ თანხა ლარში
მიუთითეთ დამსაქმებლის სრული სახელწოდება
მიუთითეთ დამსაქმებლის სრული სახელწოდება
მაგ: 032 2 XXXXXX
მიუთითეთ წლების რაოდენობა

მიუთითეთ საკონტაქტო პირი

მიუთითეთ სახელი და გვარი
მაგ: 5XXXXXXXX
ვაცხადებ თანხმობას, რომ სს „თიბისი ბანკი“ უფლებამოსილია კანონმდებლობით დადგენილი წესით და საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსთან (შემდგომში “ბიუროსთან”) დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად, საბანკო მომსახურების ეფექტური და შეუფერხებელი გაწევის მიზნით, საკრედიტო პროდუქტის მიღების შესახებ განაცხადის/მოთხოვნის დამუშავების მიზნით, მიმდინარე საკრედიტო პროდუქტის მონიტორინგის მიზნით, ბანკის მიერ ცალმხრივად (ჩემი განცხადების გარეშე) საკრედიტო პროდუქტის შეთავაზების მიზნით და ამ მიზანთა განსახორციელებლად, ბიუროს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში ნებისმიერ დროს, ჩემი შემდგომი თანხმობის გარეშე, აღრიცხოს/შეცვალოს ნებისმიერი ჩემი მონაცემი (როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური) და/ან ბიუროს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში გაეცნოს ჩემ შესახებ დაცულ ნებისმიერ ინფორმაციას (დაამუშაოს ჩემს შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია იმ მოცულობითა და ოდენობით, რაც საჭიროა კონკრეტული მიზნის მისაღწევად). წინამდებარე თანხმობის გაცხადებით ვაცნობიერებ და ვადასტურებ, რომ სს „თიბისი ბანკი“-სათვის მინიჭებული უფლებამოსილება არ არის ვადით შეზღუდული, რაც ბანკს უფლებას ანიჭებს, ზემოაღნიშნული მიზნ(ებ)ის მისაღწევად, ნებისმიერ დროს გადაამოწმოს ბიუროს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში ჩემს შესახებ დაცული ნებისმიერი ინფორმაცია (იმ მოცულობითა და ოდენობით, რაც საჭიროა კონკრეტული მიზნის მისაღწევად). ამასთან, ვადასტურებ, რომ ცნობილია ჩემი უფლებების შესახებ, ასევე ნებისმიერ დროს შემიძლია მივიღო ინფორმაცია ჩემს შესახებ დამუშავებულ მონაცემთა თაობაზე, მოვითხოვო მათში ცვლილებების/დამატებების შეტანა და მონაცემთა შემდგომი დამუშავების შეწყვეტა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ბანკში ვსარგებლობ მიმდინარე საკრედიტო პროდუქტით.