ანგარიშები

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა 10 GEL
მიმდინარე ანგარიშის ყოველთვიური საკომისიო 0 GEL
თანხის განაღდება მიმდინარე ანგარიშიდან GEL - 0.2%; სხვა ვალუტა (USD/EUR/GBP/CHF) - < 50,000 USD - 0.6%, >= 50,000 USD - 0.5%
მიმდინარე ანგარიშზე თანხის შეტანა უფასო
შემნახველი ანაბრის გახსნა და მომსახურება უფასო

გადარიცხვები და ვალუტის კონვერტაცია

  GEL USD სხვა ვალუტა
გადარიცხვა თიბისი ბანკში, საკუთარ ანგარიშებს შორის უფასო
გადარიცხვა სხვა ბანკებში* 0.07% მინ. 0.9 GEL 0.2% მინ. 15 USD, მაქს. 500 USD 0.2% მინ. 15 EUR, მაქს. 500 EUR
საბიუჯეტო გადარიცხვები 0.07% მინ. 0.9 GEL - -
გადარიცხვის ლიმიტები (ინტერნეტ, მობაილ და iPad ბანკით) ულიმიტო, დიჯიპასით
გადარიცხვაში შესწორების შეტანა/ მოკვლევა
USD 55 USD
სხვა ვალუტა 55 EUR
კომუნალური გადახდები ფილიალიდან 0.9 GEL
კომუნალური გადახდები ინტერნეტბანკით, მობაილბანკით  0.5 GEL
ვალუტის კონვერატაცია თიბისი ბანკის მიმდინარე კურსით უფასო
ვალუტის კონვერატაცია წინასწარი განაცხადის საფუძველზე ხაზინასთან შეთანხმებით

 

*დამატებითი 20 USD/30 EUR საკომისიოს გადახდის შემთხვევაში მიმღები მიიღებს სრულ თანხას. სხვა შემთხვევაში, მიმღებს გადაერიცხება შუამავალი ბანკის საკომისიოთი ნაკლები თანხა

დისტანციური მომსახურება

   
ინტერნეტ ბანკზე რეგისტრაცია უფასო
ინტერნეტ, მობაილ და iPad ბანკის მომსახურების საკომისიო 15 GEL, კვარტალში
დიჯიპასი 60 GEL
TBC Digipass აპლიკაცია 20 GEL
ტელეფონბანკი უფასო
ავტომატური დავალებები უფასო*
SMS მომსახურება 1 GEL, ყოველთვიურად

 

*იმ შემთხვევაში, თუ დავალებით სრულდება ბანკის გარეთ გადარიცხვა, მოქმედებს ბანკის გადარიცხვის ტარიფები

ბიზნეს ბარათები და ლიმიტები

   
ბიზნეს ბარათის ღირებულება 150 GEL
დიზიანებული/დაკარგული ბარათის აღდგება 150 GEL
მინ. ბალანსი

არ მოითხოვება

თანხის განაღდება თიბისი ბანკის ფილიალებში
 • GEL - 0.6%, მინ. 0.2 GEL
 • USD/EUR - 0.6%, მინ. 0.1 USD/EUR
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ფილიალებში 2%,  მინ.3 USD ან 6 GEL
თანხის განაღდება თიბისი, ვითიბი, კონსტანტა, ლიბერთი, ბაზის, ინვესტ და ხალიკ ბანკის ბანკომატებში
 • GEL - 0.2%, მინ. 0.2 GEL
 • USD/EUR - 0.2%, მინ. 0.1 USD/EUR
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატებში 2%, მინ. 3 USD/EUR, ან 6 GEL
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი (ბანკში) თიბისი ბანკში - ულიმიტო , სხვა ბანკებში - 35,000 GEL
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი (ბანკომატებში) 15,000 GEL
კვირის ყიდვის ლიმიტი 100,000 GEL
კვირის განაღდების ლიმიტი (ბანკომატში) 50,000 GEL
სტოპ სიაში შეტანა (ადგილობრივი) უფასო
სტოპ სიაში შეტანა  (საერთაშორისო) 50 USD თითოეულ რეგიონზე, ყოველკვიურეული

აკრედიტივი

 
ექსპორტისას (აკრედიტივის მიღებისას თიბისი ბანკში)

აკრედიტივის ავიზირება

0.15% მინ. 80  მაქს. 400 ერთეული**
აკრედიტივის დამოწმება/დადასტურება თიბისი ბანკის მიერ წლიური 0.45%-დან თვეში მინ. 100 ერთეული**
დოკუმენტების მიღება - შემოწმება თიბისი ბანკის მიერ 0.1% მინ. 100 ერთეული**
ცვლილების ავიზირება 90 ერთეული**
აკრედიტივის ტრანსფერი 0.15%  მინ.100 მაქს.500 ერთეული**
აკრედიტივის გადახდა უფასო
ტელეკომუნიკაცია 10 ერთეული**
საფოსტო ხარჯი 60 ერთეული**
დისკონტირება/პოსტფინანსირება შეთანხმებით
საკომისიო აკრედიტივის  ვადაზე ადრე გაუქმებისთვის ინდივიდუალურად
სხვა ხარჯი ფაქტის მიხედვით
 

 

იმპორტისას (აკრედიტივის გახსნისას თიბისი ბანკის მიერ)
ადგილობრივი აკრედიტივის ტარიფები* თანხით უზრუნველყოფილი სხვა აქტივებით უზრუნველყოფილი
გაცემის საკომისიო ≤ 5,000 ლარი (ან სხვა ვალუტა)
 • < 3 თვე-40 ერთეული**
 • 3 - 6 თვე -70 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე -100 ერთეული**
 • >12 თვე -170 ერთეული**
 • < 3 თვე-140 ერთეული**
 • 3 - 6 თვე -170 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე -200 ერთეული**
 • >12 თვე -270 ერთეული**
 >5,000 ლარი (ან სხვა ვალუტა) ≤ 10,000 ლარი (ან სხვა ვალუტა)
 • < 3 თვე-80 ერთეული**
 • 3 - 6 თვე -140 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე -240 ერთეული**
 • >12 თვე -300 ერთეული**
 • < 3 თვე-180 ერთეული**
 • 3 - 6 თვე -240 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე -340 ერთეული**
 • >12 თვე -400 ერთეული**
>10,000 ლარი (ან სხვა ვალუტა) 0 0,1%, მინ 80 ერთეული**
წლიური მომსახურების% ≤10,000 ლარი (ან სხვა ვალუტა) 0 0
≤ 10,000 ლარი (ან სხვა ვალუტა) ვადა >2 წელი  ან  თანხა >10,000 ლარი  (ან სხვა ვალუტა) 3% 3%-დან
დოკუმენტების მიღება - შემოწმება სს თიბისი ბანკის მიერ 0.1% მინ. 100 ერთეული  **
ცვლილებების შეტანა 90 ერთეული  **
აკრედიტივის ტრანსფერი 0.15% მინ. 100  მაქს.500 ერთეული  **
საფოსტო ხარჯი  60 ერთეული  **
დისკონტირება/პოსტფინანსირება შეთანხმებით
ტელეკომუნიკაცია 10 ერთეული  **
საკომისიო აკრედიტივის  ვადაზე ადრე გაუქმებისთვის ფაქტის მიხედვით
აკრედიტივის ავიზირება 0.15% მინ. 50 ერთეული ** მაქს 400 ერთეული **
სხვა ხარჯი ფაქტის მიხედვით
საერთაშორისო  აკრედიტივის ტარიფები*
გაცემის საკომისიო ≤ 10,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში 
 • < 3 თვე-150 ერთეული**
 • 3 - 6 თვე -250 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე -350 ერთეული**
 • >12 თვე -450 ერთეული**
 • < 3 თვე-350 ერთეული**
 • 3 - 6 თვე -450 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე -550 ერთეული**
 • >12 თვე -650 ერთეული**
 >10,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში ≤ 20,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში
 • < 3 თვე - 200 ერთეული**
 • 3 - 6 თვე - 350 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე - 600 ერთეული**
 • >12 თვე - 650 ერთეული**
 •  < 3 თვე - 400 ერთეული**
 • 3 - 6 თვე - 550 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე - 800 ერთეული**
 • >12 თვე - 850 ერთეული**
>20,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში ≤ 40,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში
 • < 3 თვე-300 ერთეული**
 • 3 - 6 თვე -450 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე -700 ერთეული**
 • >12 თვე -800 ერთეული**
 • < 3 თვე-500 ერთეული**
 • 3 - 6 თვე -650 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე -900 ერთეული**
 • >12 თვე -1000 ერთეული**
>40,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში 0 0.2%, მინ 200 ერთეული**
წლიური მომსახურების % ≤40,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში 0 0
≤ 40,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში,  ვადა >2 წელი  ან  თანხა >40,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში 3% 3%-დან
დოკუმენტების მიღება - შემოწმება სს თიბისი ბანკის მიერ 0.1% მინ. 100 ერთეული  **
ცვლილებების შეტანა 90 ერთეული  **
აკრედიტივის ტრანსფერი 0.15% მინ. 100  მაქს.500 ერთეული  **
საფოსტო ხარჯი  60 ერთეული  **

დისკონტირება/

პოსტფინანსირება

შეთანხმებით
ტელეკომუნიკაცია 10 ერთეული  **
საკომისიო აკრედიტივის  ვადაზე ადრე გაუქმებისთვის ფაქტის მიხედვით
აკრედიტივის ავიზირება 0.15% მინ. 80 ერთეული ** მაქს 400 ერთეული **
სხვა ხარჯი ფაქტის მიხედვით

 

*პროდუქტის ვალუტაში
** აკრედიტივის ვალუტის შესაბამისად

უცხოური/დამადასტურებელი  ბანკის ხარჯი-ბანკის მოთხოვნის მიხედვით

გარანტიები

 
ადგილობრივი გარანტიის ტარიფები
  თანხა თანხით  უზრუნველყოფილი სხვა აქტივებით უზრუნველყოფილი
გაცემის საკომისიო ≤ 5,000 ლარი (ან სხვა ვალუტა)
 • < 3 თვე - 40 ერთეული** 
 • 3 - 6 თვე - 70 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე - 100 ერთეული**
 • >12 თვე - 170 ერთეული**
 • < 3 თვე - 140 ერთეული**
 • 3 - 6 თვე - 170 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე - 200 ერთეული**
 • >12 თვე - 270 ერთეული**
>5,000 ლარი (ან სხვა ვალუტა) ≤ 10,000 ლარი (ან სხვა ვალუტა)
 • < 3 თვე - 80 ერთეული** 
 • 3 - 6 თვე - 140 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე - 240 ერთეული**
 • >12 თვე - 300 ერთეული**
 • < 3 თვე - 180 ერთეული** 
 • 3 - 6 თვე - 240 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე - 340 ერთეული**
 • >12 თვე - 400 ერთეული**
>10,000 ლარი (ან სხვა ვალუტა) 0 0,1%  მინ 80 ერთეული **
წლიური მომსახურების % ≤10,000 ლარი (ან სხვა ვალუტა) 0 0
≤ 10,000 ლარი (ან სხვა ვალუტა) ვადა >1 წელი
ან
თანხა >10,000 ლარი  (ან სხვა ვალუტა)

3%

3%-დან
გარანტიის თანხის გადახდა 0.15% მინ. 50 ერთეული **
გარანტიაში ცვლილებების შეტანა/ცვლილების ავიზირება 50 ერთეული **
საკომისიო გარანტიის ვადაზე ადრე გაუქმებისთვის 50 ერთეული **
გარანტიის ავიზირება 0.15%, მინ. 50 ერთეული ** მაქს. 400 ერთეული **
სხვა ხარჯი ფაქტის მიხედვით

 

კონტრ-გარანტიით უზრუნველყოფილი გარანტიის ტარიფები დგინდება ინდივიდულაურად

 

 
საერთაშორისო გარანტიის ტარიფები*
  თანხა თანხით უზრუნველყოფილი სხვა აქტივებით უზრუნველყოფილი
გაცემის საკომისიო ≤ 10,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში
 • < 3 თვე - 150 ერთეული** 
 • 3 - 6 თვე - 250 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე - 350 ერთეული**
 • >12 თვე - 450 ერთეული**
 • < 3 თვე - 350 ერთეული** 
 • 3 - 6 თვე - 450 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე - 550 ერთეული**
 • >12 თვე - 650 ერთეული**

>10,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში

≤ 20,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში

 • < 3 თვე - 200 ერთეული** 
 • 3 - 6 თვე - 350 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე - 600 ერთეული**
 • >12 თვე - 650 ერთეული**
 • < 3 თვე - 400 ერთეული** 
 • 3 - 6 თვე - 550 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე - 800 ერთეული**
 • >12 თვე - 850 ერთეული**

>20,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში

≤ 40,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში

 • < 3 თვე - 200 ერთეული** 
 • 3 - 6 თვე - 350 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე - 600 ერთეული**
 • >12 თვე - 650 ერთეული**
 • < 3 თვე - 400 ერთეული** 
 • 3 - 6 თვე - 550 ერთეული**
 • 6 - 12 თვე - 800 ერთეული**
 • >12 თვე - 850 ერთეული**
> 40,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში

0

0,2% მინ 200 ერთეული **
წლიური
მომსახურების %
≤ 40,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში 0 0

≤ 40,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში, ვადა >2 წელი 

ან

თანხა >40,000 ერთეული გარანტიის ვალუტაში

 

 

3%

3%-დან
გარანტიის თანხის გადახდა 0.15% მინ. 80 ერთეული **
გარანტიაში ცვლილებების შეტანა/ცვლილების ავიზირება 80 ერთეული **
საფოსტო ხარჯი 60 ერთეული **
ტელეკომუნიკაცია 10 ერთეული **
საკომისიო გარანტიის ვადაზე ადრე გაუქმებისთვის ფაქტის მიხედვით
გარანტიის ავიზირება 0.15%, მინ. 80 ერთეული ** მაქს. 400 ერთეული **
სხვა ხარჯი ფაქტის მიხედვით

 

*უცხოური/დამადასტურებელი  ბანკის ხარჯი-ბანკის მოთხოვნის მიხედვით

** გარანტიის ვალუტაში

დოკუმენტური ინკასო

ინკასოს ავიზირება 0.15% მინ. 100 მაქს. 500 ერთეული პროდუქტის ვალუტაში
ინკასოს გახსნა 100 ერთეული პროდუქტის ვალუტაში
ინკასოში ცვლილების შეტანა 50 ერთეული პროდუქტის ვალუტაში
სფოსტო ხარჯი 60 ერთეული პროდუქტის ვალუტაში
ტელეკომუნიკაცია 10 ერთეული პროდუქტის ვალუტაში

სხვა მომსახურება

   
ინდივიდუალური სეიფებით სარგებლობა (24 საათი) 0.5 - 3.5 GEL
დაზიანებული უცხოური ვალუტის მიღება 10%
რუსული რუბლის, თურქული ლირას, აზერბაიჯანული მანათის, ავსტრალიური დოლარის, ისრაელის შეკელის, დანიური კრონის, პოლონური ზლოტის, შვედური კრონისა და იაპონური იენის ბანკნოტების შეტანა ანგარიშზე 3%
ბანკნოტების შემოწმება 0.1% მინ. 10 GEL
ინკასაცია ფასი შეთანხმებით
საბანკო ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ ცნობის გაცემა აქტიური ანგარიშებიდან 10 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 30 ლარი
საბანკო ანგარიშის სტატუსის შესახებ ცნობის გაცემა აქტიური ანგარიშებიდან 10 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
ბანკის წინაშე დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემა აქტიური ანგარიშებიდან 10 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
კლიენტის ანგარიშიდან არასწორი დანიშნულებით გადარიცხული თანხის საბუთი ცნობის გაცემა აქტიური ანგარიშებიდან 5 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
1 თვემდე საბუთების აღდგენა პროგრამიდან (მოთხოვნის შემთხვევაში - წარწერა "ასლის"  მითითება და  "საოპერაციო" ბეჭდით  დამოწმება) აქტიური ანგარიშებიდან უფასო
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
1 თვიდან 2 წლამდე საბუთების აღდგენა პროგრამიდან (მოთხოვნის შემთხვევაში - წარწერა "ასლის"  მითითება და  "საოპერაციო" ბეჭდით  დამოწმება) აქტიური ანგარიშებიდან 5 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 20 ლარი
2 წელზე მეტი საბუთების აღდგენა პროგრამიდან (მოთხოვნის შემთხვევაში - წარწერა "ასლის"  მითითება და  "საოპერაციო" ბეჭდით  დამოწმება) აქტიური ანგარიშებიდან 20 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 30 ლარი
ნებისმიერი საბუთის დედანის აღდგენა არქივიდან (კლიენტის და ბანკის წარმომადგენლის ხელმოწერა) აქტიური/დახურული ანგარიშებიდან 40 ლარი
ამონაწერი პროგრამიდან* ქართული 2 წელზე ნაკლები აქტიური ანგარიშებიდან უფასო
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
ამონაწერი პროგრამიდან* ქართული 2 წელზე მეტი აქტიური ანგარიშებიდან 20 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 30 ლარი
ამონაწერი პროგრამიდან* ინგლისური** 2 წელზე ნაკლები აქტიური ანგარიშებიდან უფასო
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
ამონაწერი პროგრამიდან* ინგლისური** 2 წელზე მეტი აქტიური ანგარიშებიდან 20 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 30 ლარი
ინდ. თარგმანი*** ინგლისური 2 წელზე ნაკლები აქტიური ანგარიშებიდან 20 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 30 ლარი
ინდ. თარგმანი*** ინგლისური 2 წელზე მეტი აქტიური ანგარიშებიდან 30 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 40 ლარი

 

*   თუ კლიენტს აქვს მიმდინარე სასესხო ვალდებულება, ამონაწერი გაიცემა უფასოდ

**  ინგლისური ამონაწერის გაცემა პროგრამიდან  მოხება მოთხოვნისთანავე;

*** ინგლისური ამონაწერის  გაცემა ინდ. თარგმანით  მოხდება შემდეგნაირად:

 • 15:00 საათამდე მოთხოვნილი ამონაწერი გაიცემა დღის ბოლომდე
 • სხვა შემთხვევებში მეორე სამუშაო დღეს.