ჩვენ შესახებ

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსთან დაკავშირებით

გაცნობეთ, რომ სს „თიბისი ბანკი" შეაგროვებს/დაამუშავებს თქვენს შესახებ ყველა იმ საკრედიტო/არასაკრედიტო და სხვა რელევანტურ ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია ბიუროსათვის ინფორმაციის მიწოდებასთან და ინფორმაციის მიღებასთან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით. წინამდებარე ინფორმაცია მუშავდება თქვენი გადამხდელუნარიანობის ანალიზის მიზნისათვის და ხელმისაწვდომი იქნება ბიუროში ჩართული სესხის გამცემი ორგანიზაცი(ებ)ისთვის და ინფორმაციის მიმღები/მიმწოდებელი პირ(ებ)ისთვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.

3 და 8 მარტი დასვენების დღეებია

გამარჯობა,
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 3 და 8 მარტი დასვენების დღეებია ჩვენი ფილიალებისთვის.
მორიგე ფილიალებისა და სერვისცენტრების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე. 

გმადლობთ, რომ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით.
თიბისი

რიკოგრამი

გაანაღდეთ/გააგზავნეთ რიკო-გრამის ფულადი გზავნილები ისრაელიდან ახლა უკვე თიბისი ბანკში, ყველაზე დაბალ 1,2%-ად,  ისრაელიდან თანხის გამოგზავნა/მიღება შესაძლებელია GMT-ის  250-ზე მეტი სერვის-ცენტრიდან, მისამართები იხილეთ ბმულზე:  http://www.money-transfer.co.il/en/Branches