მიუთითეთ შესაძენი ნივთის სასურველი რაოდენობა
მიუთითეთ თანხა ლარში
მიუთითეთ თანხა ლარში

ახლა შეავსეთ ინფორმაცია თქვენ შესახებ

მიუთითეთ სახელი
მიუთითეთ გვარი
მიუთითეთ 11-ნიშნა პირადი ნომერი
მაგ: 5XXXXXXXX
მიუთითეთ თანხა ლარში
მიუთითეთ დამსაქმებლის სრული სახელწოდება
მიუთითეთ დამსაქმებლის სრული სახელწოდება
მაგ: 032 2 XXXXXX
მიუთითეთ წლების რაოდენობა

მიუთითეთ საკონტაქტო პირი

მიუთითეთ სახელი და გვარი
მაგ: 5XXXXXXXX
გამოვხატავ თანხმობას და უფლებას ვაძლევ სს „თიბისი ბანკს“ (შემდგომში „ბანკი“), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და პირობებით, დაამუშაოს წინამდებარე განაცხადში და ბანკში დაცული ჩემი ინფორმაცია, ასევე, ჩემ შესახებ საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო(ებ)ში (შემდგომში „ბიურო“) დაცული ინფორმაცია გადამხდელუნარიანობის ანალიზის მიზნისათვის. გაცნობიერებული მაქვს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები, რომ ჩემი (მომხმარებლის) მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. აღნიშნული თანხმობა არის ერთჯერადი და მოქმედია განცხადების ხელმოწერიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში. ამასთან, ვაცნობიერებ და ვადასტურებ, რომ ბანკი შეაგროვებს/დაამუშავებს ჩემს შესახებ ყველა იმ საკრედიტო/არასაკრედიტო და სხვა რელევანტურ ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია ბიუროსათვის ინფორმაციის მიწოდებასთან და ინფორმაციის მიღებასთან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით. წინამდებარე ინფორმაცია მუშავდება მომხმარებლის გადამხდელუნარიანობის ანალიზის მიზნისათვის და ხელმისაწვდომი იქნება ბიუროში ჩართული სესხის გამცემი ორგანიზაცი(ებ)ისთვის და ინფორმაციის მიმღები/მიმწოდებელი პირ(ებ)ისთვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.