განვადების ბარათის განაცხადი

მიუთითეთ სასურველი საკრედიტო ლიმიტის ოდენობა ლარში
მიუთითეთ სახელი ლათინური ასოებით

ნაბიჯი 2 - პირადი და ფინანსური ინფორმაცია

მიუთითეთ 11-ნიშნა პირადი ნომერი
მიუთითეთ თანხა ლარში
მიუთითეთ დამსაქმებლის სრული სახელწოდება
მიუთითეთ წლების რაოდენობა

ოჯახის წევრები

მიუთითეთ სახელი და გვარი
მიუთითეთ დამსაქმებლის სრული სახელწოდება
მიუთითეთ თანხა ლარში

საკონტაქტო ინფორმაცია

მიუთითეთ საკონტაქტო პირი

მიუთითეთ სახელი და გვარი
მიუთითეთ სახელი და გვარი
ვადასტურებ, რომ ამ განაცხადში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი.