აიღე სესხი

პროდუქტის აღწერა და პირობები

თუ კი გსურს პირველი მანქანის შეძენა, ან არსებული მანქანის განახლება. სესხის უზრუნველყოფა შეიძლება იყოს მანქანა ან სულაც ბინა. 

 
 
მიზნობრიობა ახალი ან მეორადი ავტომობილის შეძენა
სესხის თანხა 500-450 000 ლარი* (ექვივალენტი დოლარი ევრო)
სესხის ვადა 6-120 თვე
საპროცენტო განაკევთი 15.5%-დან(ლარი), 10.5%-დან(აშშ დოლარი), 9.4%-დან( ევრო)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 26.36%-დან (ლარი), 20.67%-დან (აშშ დოლარი), 19.5%-დან(ევრო)
ეფექტური საპრ. განაკვეთი ინდექსირებული სესხის  5 პუნქტით(ლარის) /3 პუნქტით(ვალუტის) ცვლილების შემთხვევაში 32.19%-დან (ლარი), 23.94%-დან (აშშ დოლარი), 22.74%-დან (ევრო)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარის 15% ით გაუფასურების შემთხვევაში  42.23%-დან (აშშ დოლარი), 40.81%-დან (ევრო)
გაცემის საკომისიო 1%, მინ 50 ლარი
სესხის უზრუნველყოფა 72 თვის ჩათვლით- ავტომანქანა; 120 თვის ჩათვლით- უძრავი ქონება
სიცოცხლის დაზღვევის განაკვეთი 0.72%
ქონების დაზღვევის განაკვეთი 0.28%
ავტომობილის დაზღვევის განაკვეთი 4.25%
ანგარიშიდან გატანის საკომისიო 0%-0.6% - ანგარიშის ტარიფის მიხედვით
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის 20 ლარი ვადაგადაცილების პირველ დღეზე, დავალიანების თანხის 0.5% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (ჯამურად, არაუმეტეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგი ოდენობისა).
საკომისიო საკუთარი  და სხვა ბანკიდან  წინსწრებით დაფარვისას 0.5% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი
0% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები
თანამონაწილეობა 0%-დან
მსესხებელი საქართველოს მოქალაქე
თანამსესხებელი დედა, მამა, და- ძმა, მეეუღლები. ერთ სესხზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 2 თანამსესხებლის არსებობა
შემოსავალი ხელფასი, იჯარა, გზავნილები, დივიდენდი
შემოსავლის დადასტურების გზა სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან ან შემოსავლების სამსახურიდან, საიჯარო ხელშეკრულება, გზავნილების ამონაწერი

საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებზე 400,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.

საინტერესო შეთავაზებები MTPL,სესხის დაზღვევა, იპოთეკური სესხი, სამოგზაურო დაზღვევა

ცხრილში მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსზე: ლარი - საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი; აშშ დოლარი - Term SOFR; ევრო - ევრიბორი