ვინ ვართ ჩვენ

სს თიბისი ბანკი წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებულ კომერციული ბანკს, რომელიც წინამდებარე პოლიტიკის მიზნებისთვის მოქმედებს, როგორც მონაცემთა დამმუშავებელი.

თიბისი ბანკის საიდენტიფიკაციო კოდია: 204854595

იურიდიული მისამართი: კ. მარჯანიშვილის ქ. №7, ჩუღურეთის რაიონი, თბილისი, საქართველო

ჩვენს შესახებ მეტი იხილეთ ვებგვერდზე.

ჩვენ, თიბისი ბანკი ვაცხადებთ, რომ:

 • დავიცავთ თქვენი მონაცემების კონფიდენციალურობას;  
 • არ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს უკანონოდ;
 • თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად, მოგაწვდით სრულ და დეტალურ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით

დოკუმენტის მიზანი

წინამდებარე დოკუმენტით, გაგიზიარებთ ინფორმაციას ყველა იმ პრინციპის შესახებ, რომლითაც ვხელმძღვანელობთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას. ასევე, გაგაცნობთ, თუ როგორ გიცავთ კანონი და მოგაწვდით დეტალურ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ტიპის პერსონალურ მონაცემებს აგროვებს ბანკი თქვენთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას და როგორ ხდება ამ მონაცემების გამოყენება, მათ შორის, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის.

ჩვენი მიზანია, ასევე, გაგაცნოთ, თუ როგორ მუშავდება მონაცემები საქართველოს კანონმდებლობისა და მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგლამენტის (GDPR/UK GDPR) შესაბამისად.

როგორ გიცავთ კანონი

თქვენი უფლებები დაცულია საქართველოს კანონმდებლობითა და  მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგლამენტით (GDPR//UK GDPR).  თქვენ უფლება გაქვთ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ვადაში მიიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს.

თქვენს პერსონალურ მონაცემებს დავამუშავებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:

 • გაცხადებული გაქვთ თანხმობა მონაცემთა ერთი ან რამდენიმე კონკრეტული მიზნით დამუშავებაზე;
 • მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია ჩვენს შორის დადებული გარიგებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად, ან თქვენი მოთხოვნით გარიგების დასადებად;
 • მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით;
 • მონაცემთა დამუშავება საჭიროა კანონმდებლობით/რეგულაციებით ჩვენთვის დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად;
 • კანონის თანახმად, თქვენი მონაცემი საჯაროდ ხელმისაწვდომია, ან თუ თქვენი მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადეთ;
 • მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის დასაცავად;
 • მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია თქვენი განცხადების განსახილველად (მომსახურების გასაწევად), ან/და
 • მონაცემთა დამუშავება ეფუძნება კანონით გათვალისწინებულ სხვა საფუძვლებს.

არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემებს ვამუშავებთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი ყოველი კონკრეტულ შემთხვევისთვის, შესაბამის სამართლებრივ საფუძვლებზე მითითებით:

 

პერსონალური მონაცემების ტიპები

რისთვის ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესები:

სამართლებრივი საფუძველი:

საკონტაქტო ინფორმაცია, სოციო-დემოგრაფიული, ტრანზაქციასთან დაკავშირებული, ქცევითი მონაცემები, ტექნოლოგიური, საკომუნიკაციო, ლოკაციასთან დაკავშირებული

 

 

 

თქვენთან ურთიერთობისთვის

მონაცემთა განახლება, თქვენთვის საინტერსო პროდუქტებისა და მომსახურების იდენტიფიცირება და თქვენთვის შესაბამისი ინფორმაციის მოწოდება;

 

პროდუქტებისა და მომსახურების განვითარება;

 

კლინტების ფოკუს-ჯგუფის განსაზღვრა ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების შეთავაზების მიზნით;

 

ჩვენი კანონისმიერი მოვალეობების ეფექტურად შესრულება;

თქვენი თანხმობა;

 

სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება

 

 

ჩვენი კანონიერი ინტერესები

 

ჩვენი საკანონმდებლო ვალდებულება

 

თქვენი მოთხოვნების შესასრულებლად, თანამშრომლობის ახალი გზების შესამუშავებლად და ჩვენი ბიზნესის განსავითარებლად

მარკეტინგული აქტივობების დასაგეგმად და განსახორციელებლად.

იმის შესასწავლად, თუ როგორ იყენებენ კლიენტები ჩვენს პროდუქტებსა და მომსახურებას.

პროდუქტების და მომსახურების გაუმჯობესების/შექმნის მიზნით სხვადასხვა კვლევის ჩასატარებლად;

ჩვენს პროდუქტებსა და მომსახურებასთან დაკავშირებით რჩევებისა თუ რეკომენდაციების მისაღებად;

ჩვენი ბრენდების, პროდუქტებისა და მომსახურების განსავითარებლად/ სამართავად;

ფინანსური, საკონტაქტო ინფორმაცია, ტრანზაქციასთან დაკავშირებული, სახელშეკრულებო, საკომუნიკაციო, ლოკაციასთან დაკავშირებული, დოკუმენტური, ღია წვდომის მონაცემები და საჯარო ჩანაწერები,

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები (მათ შორის, ბიომეტრიული),

 

პროდუქტებისა და მომსახურების მისაწოდებლად

 

ჩვენი საკანონმდებლო მოვალეობებისა და სახელშეკრულებო ვალდებულებების ეფექტურად შესრულება;

ჩვენთვის რელევანტურ რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა

 

თქვენი თანხმობა;

 

სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება

 

ჩვენი კანონიერი ინტერესები

 

ჩვენი საკანონმდებლო ვალდებულება

 

კლიენტების გადახდების განსახორციელებლად და სამართავად

კლიენტების ანგარიშებზე საკომისიოებისა და სხვა საპროცენტო სარგებლის სამართავად

სახაზინო და საინვესტიციო პროდუქტების და მომსახურების სამართავად და მისაწოდებლად

ფინანსური, საკონტაქტო ინფორმაცია, სოციო-დემოგრაფიული, ტრანზაქციასთან დაკავშირებული, სახელშეკრულებო, ლოკაციასთან დაკავშირებული, ღია წვდომის მონაცემები და საჯარო ჩანაწერები, სოციალურ ურთიერთობებთან დაკავშირებული, დოკუმენტური, საკომუნიკაციო,

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები (მათ შორის, ბიომეტრიული)

 

ფინანსური დანაშაულის გამოსავლენად, გამოსაძიებლად, ანგარიშგებისა და პრევენციისათვის;

ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების შემუშავება და გაუმჯობესება, ასევე, სხვა  საკანონმდებლო  მოთხოვნების შესრულება

ჩვენი კანონიერი ინტერესები

 

ჩვენი საკანონმდებლო ვალდებულება

 

ჩვენი და ჩვენს კლიენტებთან დაკავშირებული  რისკების სამართავად;

ჩვენთვის რელევანტური კანონებისა და რეგულაციების შესასრულებლად;

საჩივრებზე რეაგირებისთვის და მათი მოგვარების გზების მოსაძიებლად.

ფინანსური, საკონტაქტო ინფორმაცია, სოციო-დემოგრაფიული, ტრანზაქციასთან დაკავშირებული, სახელშეკრულებო, ლოკაციასთან დაკავშირებული, ღია წვდომის მონაცემები და საჯარო ჩანაწერები, სოციალურ ურთიერთობებთან დაკავშირებული, დოკუმენტური, საკომუნიკაციო,

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები (მათ შორის, ბიომეტრიული)

 

ჩვენი ბიზნესის ეფექტიანად და მართებულად წარსამართავად, რაც მოიცავს ჩვენი ფინანსური პოზიციის, ბიზნეს შესაძლებლობის, დაგეგმვის, კომუნიკაციების, კორპორატიული მმართველობისა და აუდიტის მართვას.

ჩვენთვის რელევანტურ რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;

ჩვენი საკანონმდებლო და სახელშეკრულებო ვალდებულებების ეფექტურად შესრულება;

ჩვენი კანონიერი ინტერესები

 

ჩვენი საკანონმდებლო ვალდებულება

 

ფინანსური, საკონტაქტო ინფორმაცია, სოციო-დემოგრაფიული, ტრანზაქციასთან დაკავშირებული, სახელშეკრულებო, ლოკაციასთან დაკავშირებული, ღია წვდომის მონაცემები და საჯარო ჩანაწერები, სოციალურ ურთიერთობებთან დაკავშირებული, დოკუმენტური, საკომუნიკაციო,

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები (მათ შორის, ბიომეტრიული)

 

ხელშეკრულებით ნაკისრი უფლებების განხორციელება და ვალდებულებების შესრულება

სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება

სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება

 

ჩვენი კანონიერი ინტერესები

 

ჩვენი საკანონმდებლო ვალდებულება

 

 

 

პერსონალური მონაცემების ჯგუფები

ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა ტიპის პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც შემდეგნაირად ვაჯგუფებთ:

პერსონალური მონაცემების ტიპები

აღწერა

ფინანსური

ინფორმაცია თქვენი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, მათ შორის, ინფორმაცია შესრულებული ტრანზაქციების შესახებ, საკრედიტო ისტორია, გადამხდელუნარიანობა, თქვენს სარგებლობაში არსებული ფინანსური პროდუქტები, ვადაგადაცილებები, ინფორმაცია თქვენი დასაქმების და შემოსავლის შესახებ.    

საკონტაქტო

ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტა ან/და სხვა საკონტაქტო ინფორმაცია.

ოციო-დემოგრაფიული

ინფორმაცია თქვენი დასაქმების/პროფესიის, ასევე, თქვენი მოქალაქეობის, განათლების შესახებ, ინფორმაცია სოციალური მდგომარეობის შესახებ.

ტრანზაქციასთან დაკავშირებული

ანგარიშებთან დაკავშირებული ინფორმაცია, საბანკო ანგარიშის ნომერი, ანგარიშებზე განხორციელებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაცია. 

სახელშეკრულებო

ინფორმაცია თქვენი პროდუქტებისა და გაწეული მომსახურების შესახებ.

ლოკაციასთან დაკავშირებული

ინფორმაცია თქვენს ადგილსამყოფელთან დაკავშირებით, რომელსაც ბანკი მოიპოვებს თქვენ მიერ ელექტრონული მოწყობილობებით სარგებლობისას.

 ქცევითი მონაცემები

დეტალები იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს პროდუქტებსა თუ მომსახურებას.

ტექნოლოგიური

 

ტექნიკა/მოწყობილობების შესახებ ინფორმაცია, რომლებსაც იყენებთ ჩვენი პროდუქტებით/სერვისებით სარგებლობისას.

ღია წვდომის მონაცემები და საჯარო ჩანაწერები

საჯარო წყაროებში  თქვენს შესახებ არსებული ინფორმაცია, მათ შორის, საჯარო საარჩევნო სიებში არსებული ინფორმაცია, ასევე, სხვა ინფორმაცია, რომელიც ინტერნეტში კანონიერად არის ხელმისაწვდომი.

საკომუნიკაციო

ინფორმაცია თქვენს შესახებ, რომელსაც ბანკი მოიპოვებს, როგორც მატერიალური ფორმის, ასევე ელექტრონული წერილებიდან, სატელეფონო და სხვა სახის საკომუნიკაციო არხებიდან.

სოციალურ ურთიერთობებთან დაკავშირებული

ინფორმაცია თქვენი ოჯახის წევრების (ოჯახური მდგომარეობა) და საკონტაქტო პირების შესახებ.

დოკუმენტური

სხვადასხვა დოკუმენტსა და მათ ასლებში ასახული ინფორმაცია თქვენს შესახებ. ასეთ დოკუმენტებს მიეკუთვნება პასპორტი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, დაბადების მოწმობა, ავტომობილის მართვის მოწმობა და თქვენი მაიდენტიფიცირებელი სხვა დოკუმენტები.

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები (მათ შორის, ბიომეტრიული)

გენეტიკური და ბიომეტრიული მონაცემები (ხმის ბიომეტრიული მონაცემი, ქცევის ბიომეტრიული მახასიათებელი და ა.შ.);

 

ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული მონაცემები;

 

ინფორმაცია ნასამართლობის, ადმინისტრაციული პატიმრობის, პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების, პირთან საპროცესო შეთანხმების დადების, განრიდების, დანაშაულის მსხვერპლად აღიარების, ან დაზარალებულად ცნობის შესახებ.   

 

თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება ციფრულ არხებში

მომსახურების გაწევის ფარგლებში, ბანკი უფლებამოსილია მონიტორინგი გაუწიოს თქვენს ქცევას ბანკის ციფრული არხებით (მათ შორის, მობაილ/ინტერნეტ ბანკით) სარგებლობისას. მონიტორინგის მიზანია მომხმარებელთა გამოვლენილი ქცევის შესწავლა და ანალიზი.

ბანკის ელექტრონული პლატფორმების (მათ შორის, თიბისის მობაილ და ინტერნეტ ბანკი) გამოყენებისას თქვენი მოწყობილობის ID, მოდელი, ბრენდი, სახელი, OS ვერსია, ასევე, თიბისის აპლიკაციის ვერსია ხელმისაწვდომი იქნება ისეთი პროგრამებისთვის, როგორებიცაა: Google analytics,  Xtremepush.com, WVO Facebook Pixel და  Firebase.

მობაილ ბანკის გამოყენებისას, მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, ბანკი უფლებამოსილია დაამუშავოს ინფორმაცია თქვენს მობილურ მოწყობილობაში ჩატვირთული და თქვენ მიერ არჩეული სატელეფონო ნომრების შესახებ. ამასთან ერთად,  ამ ნომრების გამოყენება მოხდება მხოლოდ თქვენი ნებართვით და მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრული დანიშნულებით.

როგორ მოვიპოვებთ თქვენს მონაცემებს

თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას მოვიპოვებთ ქვემოთ ჩამოთვლილი წყაროებიდან, კერძოდ:

 • როდესაც ხდებით ჩვენი მომხმარებელი და იყენებთ ჩვენ პროდუქტებსა თუ მომსახურებებს;
 • როდესაც რეგისტრირდებით ჩვენს ონლაინ სერვისებზე;
 • სატელეფონო კომუნიკაციისას, ან ფილიალში ვიზიტისას;
 • როდესაც იყენებთ ჩვენს ციფრულ არხებს;
 • წარმოგვიდგენთ დოკუმენტაციას, ან როდესაც გვიგზავნით წერილებს ფოსტით ან ელ. ფოსტით;
 • როდესაც სარგებლობთ ღია ბანკინგის მომსახურებით;
 • როდესაც ვდებთ გარიგებას მესამე პირებთან და ვიღებთ მათგან პერსონალურ მონაცემებს;
 • საჯარო წყაროებიდან.

 „მზა ჩანაწერები" (Cookies)

ჩვენს ვებ გვერდზე მომხმარებელთა ქცევის მონიტორინგს ვახორციელებთ ე.წ. „მზა ჩანაწერების" (cookies-ის) საშუალებით იმისათვის, რომ ვიზიტორებს გავუადვილოთ ვებ გვერდით სარგებლობა და გავაუმჯობესოთ მისი ფუნქციონირების ხარისხი.

„მზა ჩანაწერები" მცირე ზომის ფაილებია, რომლებიც საიტზე ვიზიტისას ინახება მომხმარებლის კომპიუტერში, პლანშეტში ან მობილურ მოწყობილობაში. ისინი რჩება თქვენს მოწყობილობაში და საიტს  უბრუნდება, როცა კვლავ ეწვევით იმავე მისამართს.

თუ გსურთ, უკეთ გაიგოთ, როგორ ვიყენებთ „მზა ჩანაწერებს", ჩვენს ვებგვერდზე იხ. ჩვენი „მზა ჩანაწერების" პოლიტიკა.

თქვენი უფლებები

თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ ინფორმაცია, თუ როგორ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენი მომართვის შემთხვევაში, ვალდებულები ვართ მოგაწოდოთ სრული და ამომწურავი ინფორმაცია თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით.

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ, როგორც მონაცემთა გაცნობა, ისე მათი ასლების გადმოცემა.

კანონმდებლობის შესაბამისად, თქვენ ასევე გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი მონაცემის დაბლოკვა, ცვლილება, გასწორება, განახლება, შევსება, დამატება, გადატანა, მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა, წაშლა ან განადგურება, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ჩვენ ვმოქმედებთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რომლის საფუძველზეც, შესაძლოა შეგვეზღუდოს პერსონალურ მონაცემთა წაშლის შესაძლებლობა. ზემოხსენებული ვალდებულებები შესაძლოა გამომდინარეობდეს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის, საგადასახადო, კომერციული ბანკების საქმიანობისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონმდებლობებიდან ან/და სხვა სამართლებრივი აქტებიდან.

მესამე პირისგან მიღებული ინფორმაცია

კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ფარგლებში, ჩვენ უფლება გვაქვს, თქვენი პერსონალური მონაცემები გამოვითხოვოთ და მივიღოთ მესამე პირებისგან, მაგ საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო(ები)სგან (მათ ელექტრონულ ბაზაში დაცული როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური ინფორმაციის ჩათვლით), აგრეთვე, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან  და სხვა ადმინისტრაციული ორგანოებიდან.

ვის ვუზიარებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

თქვენთან დაკავშირებული პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება გაზიარდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ან იმ ორგანიზაციებთან, რომლებმაც თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტი, თუ მომსახურება უნდა მოგვაწოდონ, მაგალითად:   

 • თუ თქვენ გაქვთ ჩვენი კომპანიის სადებეტო, საკრედიტო ან/და სხვა ტიპის ბარათები, დეტალურ ინფორმაციას თქვენი ტრანზაქციის შესახებ მივაწვდით იმ კომპანიებს, რომლებიც გვეხმარებიან ამ მომსახურების გაწევაში (როგორებიცაა მაგალითად, საერთაშორისო ან/და ლოკალური საგადახდო სისტემები, საკორესპოდენტო/შუამავალი ბანკები).
 • თუ თქვენ დაზღვევით ჩვენი დახმარებით სარგებლობთ, შესაძლოა თქვენი პერსონალური თუ ბიზნეს მონაცემები გადავცეთ თქვენ მიერ შერჩეულ სადაზღვევო კომპანიას და შესაბამის გადამზღვევს.

თქვენი ინფორმაცია, მომსახურების გაწევის, პროდუქტების შექმნისა და განვითარების, შეთავაზების მიზნით, ასევე, შეიძლება გაზიარდეს ბანკის ჯგუფის წევრ კომპანიებთან.

იმ შემთხვევაში, როდესაც  ჩვენი ძირითადი  საქმიანობის ფარგლებში ვიყენებთ მესამე მხარეების, სხვა პროვაიდერის მომსახურებას, შესაძლებელია, დაგვჭირდეს მათთვის თქვენი პერსონალური მონაცემების გაზიარება კონკრეტული დავალებების შესასრულებლად. მომსახურება, რომელიც უნდა მივიღოთ მესამე პირებისაგან და შეიძლება საჭიროებდეს თქვენი მონაცემების გაზიარებას, შეიძლება მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი სფეროებით:

 • ვებ-ინსტრუმენტების ან/და აპლიკაციების დიზაინი, მიმდინარე საექსპლუატაციო მომსახურება;
 • IT სერვისის პროვაიდერები, რომლებსაც შეუძლიათ უზრუნველყონ აპლიკაციის ან ინფრასტრუქტურის (მაგ.: „cloud") სერვისები;
 • იურიდიული, აუდიტორული და სხვა პროფესიული მომსახურება, რომლებსაც გვაწვდიან შესაბამისი პირები;
 • თაღლითობის და სხვა სახის დანაშაულისა თუ გადაცდომის გამოვლენა, მოკვლევა და პრევენცია;
 • საბანკო/ფინანსური ოპერაციების (შეთანხმებების) განხორციელება (სატრასტო კომპანიების, ინვესტორების და კონსულტანტების დახმარებით).

 

იმ შემთხვევაში, თუ სარგებლობთ საკრედიტო პროდუქტებით, საკრედიტო ურთიერთობის მთელი პერიოდისთვის, კანონმდებლობით ჩვენთვის დაკისრებული ვალდებულებების შესასრულებლად, თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის თქვენი გადახდების შესახებ ინფორმაციას, დახურული და ვადაგადაცილებული სესხების დეტალებს, ვაწვდით საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო(ებ)ს. თავის მხრივ, საკრედიტო ბიურო, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ამ ინფორმაციას უზიარებს სხვა პირებს.

თქვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება გაზიარდეს იმ შემთხვევაშიც, თუ სამომავლოდ შეიცვლება ბანკის სტრუქტურა,  მაგალითად, თუ ბანკი გადაწყვეტს სრულად ან ნაწილობრივ გაასხვისოს საკუთარი აქტივები, ან განახორციელოს რეორგანიზაცია.

ზემოთ ჩამოთვლილი საფუძვლებით, მონაცემები მესამე პირებს გადაეცემათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაცულია კანონმდებლობით დადგენილი ყველა მოთხოვნა და ამასთან, ასეთი მესამე პირები იკისრებენ მონაცემთა სათანადო წესით დამუშავების და კონფიდენციალურობის ვალდებულებას. 

იმ შემთხვევაში, თუ კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად უარს იტყვით მონაცემთა მესამე პირებისთვის გაზიარებაზე, თქვენთვის მომსახურების გაწევა შეიძლება შეფერხდეს.

მონაცემთა საერთაშორისო გადაცემა

იმ შემთხვევაში, თუ ხდება თქვენი პერსონალური მონაცემის საერთაშორისო გადაცემა, აღნიშნული განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. ამასთან, ასეთი გადაცემისას, მივმართავთ ყველა ძალისხმევას, რათა მონაცემები გადავცეთ უსაფრთხოდ და კონფიდენციალურობის სრული დაცვით, წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან სრული შესაბამისობით.

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ იმყოფებით ევროკავშირის ან ევროპის ეკონიმიკური სივრცის ტერიტორიაზე და  წარმოადგენთ GDPR-ით  განსაზღვრულ მონაცემთა სუბიექტს და მონაცემები ზიარდება ევროპული კავშირისა და ევროპის ეკონომიკური სივრცის მიღმა მონაცემები შეიძლება გაზიარდეს სხვადასხვა შემთხვევაში, მაგალითად:

 • ქვეყანა, რომელთანაც ხდება ინფორმაციის გაზიარება სარგებლობს დაცვის სათანადო გარანტიებით საქართველოს კანონმდებლობის, ან/და ევროკომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად;
 • თუ კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სათანადო დათქმებს, ან/და თუ არ არსებობს ევროკომისიის შესაბამისი გადაწყვეტილება, პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადავცეთ მესამე ქვეყანას, ან საერთაშორისო ორგანიზაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მივიღებთ შესაბამის ზომებს მოქმედი კანონმდებლობის ან/და GDPR-ის შესაბამისად. ამასთან, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია შესაბამისი ზომების თაობაზე წინამდებარე პოლიტიკით განსაზღვრული საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით.

თუ შესაბამისი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სათანადო დათქმებს, ან/და ევროკომისიის გადაწყვეტილების, ან შესაბამისი გარანტიების, მათ შორის, ევროკომისიის მიერ დამტკიცებული სავალდებულო კორპორატიული წესების ("Binding Corporate Rules") არარსებობისას,  პერსონალური მონაცემების მესამე ქვეყნისთვის, ან საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის გადაცემა ხორციელდება მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

 • თუ მონაცემთა სუბიექტი თანხმობას განაცხადებს მონაცემთა გადაცემაზე, მას შემდეგ, რაც მიეწოდება დეტალური ინფორმაცია მონაცემთა გადაცემასთან დაკავშირებული რისკებისა თაობაზე;
 • თუ გადაცემა აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტსა და მონაცემთა დამმუშავებელს შორის არსებული ხელშეკრულების შესასრულებლად, ან მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნით წინასწარი სახელშეკრულებო ღონისძიებების განსახორციელებლად;
 • თუ გადაცემა აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის ინტერესების შესაბამისად ხელშეკრულების დადების ან შესრულებისთვის;
 • თუ გადაცემა აუცილებელია მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი/საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე;
 • თუ გადაცემა აუცილებელია სამართლებრივი მოთხოვნების შესასრულებლად, ან დაცვის მიზნით;
 • თუ გადაცემა აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის ან სხვა პირების სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად და მონაცემთა სუბიექტი მოკლებულია თანხმობის გამოხატვის შესაძლებლობას.

ავტომატური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი (პროფაილინგი)

თქვენი მონაცემები, რომლებსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად მოვიპოვებთ, შეიძლება დამუშავდეს ავტომატური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში (პროფაილინგი). ავტომატური საშუალებებით თქვენი მონაცემების დამუშავების საფუძველი შეიძლება იყოს თქვენი თანხმობა, კანონმდებლობით ან/და ჩვენს შორის არსებული ხელშეკრულებით ჩვენთვის დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება. 

თქვენ უფლება გაქვთ არ დაექვემდებაროთ მხოლოდ ავტომატიზებულად, მათ შორის, პროფაილინგის საფუძველზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც თქვენთვის სამართლებრივ ან სხვა სახის არსებითი მნიშვნელობის მქონე შედეგს წარმოშობს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პროფაილინგის საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება:

 • ეფუძნება თქვენ მიერ აშკარად გამოხატულ თანხმობას;
 • აუცილებელია ჩვენს შორის ხელშეკრულების დასადებად, ან უკვე არსებული ხელშეკრულების შესასრულებლად;
 • გათვალისწინებულია კანონით ან კანონის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.

პერსონალური მონაცემების დამუშავება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის

თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მარკეტინგული მიზნებისთვისაც ვიყენებთ - მათი დამუშავება საჭიროა იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ თქვენთვის შესაფერისი პროდუქტების და შეთავაზებების შესახებ  ინფორმაცია.

თქვენს მონაცემებს ვამუშავებთ იმისთვის, რომ გავიგოთ, რა გსურთ ან რა გჭირდებათ, რა იქნებოდა თქვენთვის საინტერესო.

თქვენი პერსონალური მონაცემები პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის მუშავდება თქვენი თანხმობით.

თქვენ უფლება გაქვთ ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდეთ და მოითხოვოთ პირდაპირი მარკეტინგული მიზნით მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა. თქვენს მოთხოვნას, ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან  7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში შევასრულებთ.

თქვენ, ნებისმიერ შემთხვევაში მიიღებთ სავალდებულო შეტყობინებებს, თქვენს სარგებლობაში უკვე არსებულ პროდუქტებთან და მომსახურებასთან დაკავშირებით, მათ შორის, შეტყობინებებს ასეთ პროდუქტებში ან/და მომსახურებაში შეტანილი ცვლილებების შესახებ.

რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

თქვენს მონაცემებს ვამუშავებთ და ვინახავთ კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადით და ჩვენთვის დაკისრებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

თანხმობის გაუქმება

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების, მათ შორის, პირდაპირი მარკეტინგის შესახებ თანხმობის გაუქმების შესახებ მოთხოვნა შეგიძლიათ ბანკს წარუდგინოთ ნებისმიერ დროს. თანხმობის გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი მონაცემების დამუშავების საფუძველს წარმოადგენს თქვენ მიერვე გაცხადებული თანხმობა.

თანხმობის გაუქმების შემთხვევაში, შესაძლოა შეფერხდეს ჩვენი მომსახურება და ვერ შევძლოთ თქვენთვის  სრულყოფილი მომსახურების გაწევა.

თუ თქვენ გადაწყვეტთ მონაცემთა დამუშავების შესახებ გაცხადებული თანხმობის გაუქმებას, გთხოვთ, დაგვიკავშირდით ამავე პოლიტიკით განსაზღვრული ერთ-ერთი საკომუნიკაციო საშუალებით.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ცვლილება

წინამდებარე დოკუმენტი პერიოდულად განახლებადია ბანკის მიერ.

დოკუმენტში ცვლილებები შეიტანება ბანკის ვებ გვერდზე გამოქვეყნების გზით და ცვლილებებს უნდა გაეცნოთ პერიოდულად. ცვლილებების შესახებ პერსონალურად გეცნობებათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ვალდებულება გამომდინარეობს მოქმედი კანონმდებლობიდან. 

როგორ დაგვიკავშირდეთ

იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ კანონმდებლობითა და წინამდებარე დოკუმენტით თქვენთვის მონიჭებული უფლებების რეალიზება, შეგიძლიათ ეწვიოთ ბანკის ნებისმიერ ფილიალს, დაგვიკავშირდეთ ინტერნეტ ან/და მობაილ ბანკის საშუალებით, ან მოგვწეროთ ქვემოთ მითითებულ ელ-ფოსტაზე.

პერსონალური მონაცემებთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით, ასევე, შეგიძლიათ მიმართოთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს - ანი გეთიაშვილს, შემდეგი არხების გამოყენებით - privacycommittee@tbcbank.com.ge. მონაცემთა დაცვის ოფიცრისთვის მიმართვისას, გთხოვთ, არ გამოგრჩეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაციის მითითება.

ჩვენს კონსულტანტს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ონალინ ჩატის მეშვეობით.

ნებისმიერ დროს (კვირის ნებისმიერ დღეს და დღის ნებისმიერ მონაკვეთში), შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ  შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: + (995 32) 227 27 27           

სამუშაო საათებში, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს.

 

თუ თქვენ ევროპის ეკონომიკურ ზონაში (EEA) იმყოფებით,  ან იმყოფებით გაერთიანებულ სამეფოში და გაქვთ შეკითხვები თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით, ან გსურთ მოითხოვოთ წვდომა მათზე, განაახლოთ ან წაშალოთ ისინი, შეგიძლიათ მიმართოთ ჩვენს წარმომადგენელს მისამართზე:

Bird & Bird GDPR Representative Services SRL

ბელგია, ბრიუსელი, 1050, ავენიუ ლუისი 235

EUrepresentative.TBCBank@twobirds.com

მთავარი საკონტაქტო პირი: ვინსენტ რეზუკ-ჰამაჩი Bird & Bird GDPR Representative Services UK გაერთიანებული სამეფო, ლონდონი, EC4A 1JP, ნიუ ფეტერ ლეინი 12 UKrepresentative.TBCBank@twobirds.com