სტუდენტური ბარათის ონლაინ განაცხადი

ონლაინ განაცხადის შევსება (ანგარიშის გახსნა) შესაძლებელია მხოლოდ ბანკის არსებული კლიენტებისათვის, რომლებსაც ბანკში გახსნილი აქვთ ერთი ანგარიში მაინც.

მიუთითეთ სახელი ლათინური ასოებით
თიბისი ბანკის ფილიალში ფოსტის მეშვეობით
მიუთითეთ მხოლოდ საფოსტო მომსახურების არჩევის შემთხვევაში
მიუთითეთ 11-ნიშნა პირადი ნომერი
მიუთითეთ უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში