გახსენი
 • დაგროვილი თანხის შენახვის საიმედოობა
 • თანხის განთავსება 3 თვიდან 2 წლამდე
 • აიღე ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი (ქეშ-ქავერი)

ზოგადი აღწერა

შენს თანხას, რომელიც შენივე არჩეული ვადით "ილუქება", დაერიცხება ყველაზე მაღალი გარანტირებული პროცენტი. პროცენტის მიღება შესაძლებელია როგორც ვადის ბოლოს, ასევე ყოველთვიურად, ან წინასწარ, ანაბრის გახსნისას.

საპროცენტო განაკვეთი - ლარი

ეფექტური განაკვეთი დათვილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს სარგებლის გატანა ყოველთვიურად სარგებლის გატანა წინასწარ
3-5 თვე წლიური 11.20% 10.90% 10.50%
ეფექტური 11.68%-დან 11.46%-დან 11.23%-დან
6-8 თვე წლიური 11.65% 11.00% 10.50%
ეფექტური 11.99%-დან 11.57%-დან 11.33%-დან
9-11 თვე წლიური 11.85% 11.05% 10.40%
ეფექტური 12.02%-დან 11.63%-დან 11.43%-დან
12 თვე წლიური 12.10% 11.10% 10.30%
ეფექტური 12.1%-დან 11.68%-დან 11.48%-დან
13-14 თვე წლიური 12.10% 10.95% 10.20%
ეფექტური 12.04%-დან 11.52%-დან 11.35%-დან
15-17 თვე წლიური 11.80% 10.90% 10.10%
ეფექტური 11.64%-დან 11.46%-დან 11.4%-დან
18-20 თვე წლიური 11.80% 10.80% 9.90%
ეფექტური 11.48%-დან 11.35%-დან 11.25%-დან
21-23 თვე წლიური 11.90% 10.75% 9.80%
ეფექტური 11.42%-დან 11.3%-დან 11.28%-დან
24 თვე წლიური 12.00% 10.75% 9.60%
ეფექტური 11.35%-დან 11.3%-დან 11.25%-დან

საპროცენტო განაკვეთი - აშშ დოლარი

პერიოდი საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს სარგებლის გატანა ყოველთვიურად სარგებლის გატანა წინასწარ
3-5 თვე წლიური 0.30% 0.30% 0.30%
ეფექტური 0.3%-დან 0.3%-დან 0.3%-დან
6-8 თვე წლიური 0.60% 0.55% 0.40%
ეფექტური 0.6%-დან 0.55%-დან 0.4%-დან
9-11 თვე წლიური 0.70% 0.70% 0.70%
ეფექტური 0.7%-დან 0.7%-დან 0.7%-დან
12 თვე წლიური 1.00% 1.00% 1.00%
ეფექტური 1%-დან 1%-დან 1.01%-დან
13-14 თვე წლიური 1.00% 1.00% 1.00%
ეფექტური 1%-დან 1%-დან 1.01%-დან
15-17 თვე წლიური 1.25% 1.25% 1.05%
ეფექტური 1.25%-დან 1.26%-დან 1.06%-დან
18-20 თვე წლიური 1.35% 1.30% 1.30%
ეფექტური 1.35%-დან 1.31%-დან 1.32%-დან
21-23 თვე წლიური 1.50% 1.50% 1.25%
ეფექტური 1.49%-დან 1.51%-დან 1.27%-დან
24 თვე წლიური 1.65% 1.60% 1.60%
ეფექტური 1.64%-დან 1.61%-დან 1.64%-დან

საპროცენტო განაკვეთი - ევრო

ეფექტური განაკვეთი დათვილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს სარგებლის გატანა ყოველთვიურად სარგებლის გატანა წინასწარ
3-5 თვე წლიური N/A N/A N/A
ეფექტური N/A N/A N/A
6-8 თვე წლიური N/A N/A N/A
ეფექტური N/A N/A N/A
9-11 თვე წლიური N/A N/A N/A
ეფექტური N/A N/A N/A
12 თვე წლიური N/A N/A N/A
ეფექტური N/A N/A N/A
13-14 თვე წლიური 0.00% 0.00% 0.00%
ეფექტური 0%-დან 0%-დან 0%-დან
15-17 თვე წლიური 0.00% 0.00% 0.00%
ეფექტური 0%-დან 0%-დან 0%-დან
18-20 თვე წლიური 0.00% 0.00% 0.00%
ეფექტური 0%-დან 0%-დან 0%-დან
21-23 თვე წლიური 0.00% 0.00% 0.00%
ეფექტური 0%-დან 0%-დან 0%-დან
24 თვე წლიური 0.00% 0.00% 0.00%
ეფექტური 0%-დან 0%-დან 0%-დან

საპროცენტო განაკვეთი - ფუნტი

ეფექტური განაკვეთი დათვილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს სარგებლის გატანა ყოველთვიურად სარგებლის გატანა წინასწარ
3-5 თვე წლიური N/A N/A N/A
ეფექტური N/A N/A N/A
6-8 თვე წლიური 0.15% 0.15% N/A
ეფექტური 0.15%-დან 0.15%-დან N/A
9-11 თვე წლიური 0.30% 0.30% N/A
ეფექტური 0.3%-დან 0.3%-დან N/A
12 თვე წლიური 0.45% 0.45% 0.00%
ეფექტური 0.45%-დან 0.45%-დან 0%-დან
13-14 თვე წლიური 0.50% 0.50% 0.00%
ეფექტური 0.5%-დან 0.5%-დან 0%-დან
15-17 თვე წლიური 0.55% 0.55% 0.05%
ეფექტური 0.55%-დან 0.55%-დან 0.05%-დან
18-20 თვე წლიური 0.65% 0.65% 0.15%
ეფექტური 0.65%-დან 0.65%-დან 0.15%-დან
21-23 თვე წლიური 0.70% 0.70% 0.20%
ეფექტური 0.7%-დან 0.7%-დან 0.2%-დან
24 თვე წლიური 0.75% 0.70% 0.20%
ეფექტური 0.75%-დან 0.7%-დან 0.2%-დან

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტი პირებისთვის

არარეზიდენტი ფიზ.პირის შემთხვევაში რეზიდენტი ფიზ. პირის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 0.50% ყველა ვალუტაში.

სხვა პირობები

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი: ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი.

ტარიფები: ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება უფასოა.

მინიმალური შენატანი:100 ლარი/დოლარი/ევრო/ფუნტი;

 • ვადიან ანაბარზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული.

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები:

 ანაბრის ვადა: 3 თვიდან 2 წლამდე ვადით;

პირგასამტეხლო ანაბრის დარღვევისთვის: ანაბრის გახსნიდან 1 (ერთი ) თვის განმავლობაში შეწყვეტის შემთხვევაში თანხის განაღდების საკომისიოს შეადგენს ანაბრის თანხის 0.2 % GEL; 0.25- USD, EUR, GBP; ხოლო ანაბრის გახსნიდან 1 (ერთი) თვის შემდგომ შეწყვეტის შემთხვევაში- 0%-ს;

ანაბრის დარღვევის პირობა:ვადიანი ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ანაბარს დაერიცხება განსხვავებული საპროცენტო განაკვეთები ვალუტების მიხედვით, კერძოდ:

 • GEL ფაქტიური განთავსების შესაბამისი საპროცენტო განაკვეთზე 4%-ით ნაკლები, მინიმუმ 0.50%;
 • USD 0.10%;
 • GBP 0.10%;
 • EUR 0.00%.

შენიშვნა: უკვე განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაკავდება ძირითადი თანხიდან. 

მეანაბრეს აქვს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება.

ანაბრის განთავსება უცხოურ ვალუტაში:

 • უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს;
 • ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

 

 • თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
 • ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკში ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
 • გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე + 995 322 406406.

 

დეპოზიტების დაზღვევა

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

როგორ გავხსნა?

გახსენი ონლაინ

გახსენი დეპოზიტი ინტერნეტ ან მობაილბანკიდან და მიიღე +0.3% ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო +0.15% უცხოურ ვალუტაში

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიე ფილიალს

გახსენით ანაბარი უახლოეს ფილიალში.
გახსენი
დამირეკეთ
მოძებნე
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()