• დაიმტკიცე  სესხი უკეთესი პირობით, სწრაფად და მარტივად

  • მოითხოვე თანხა ვებ-გვერდიდან

  • დაადასტურე შემოსავალი სახლიდან გაუსვლელად

Product img

სესხის აღება


პირობები

სესხის ვალუტა

ლარი

სესხის  ვადა

48 თვე

სესხის  მინიმალური მოცულობა:

100 ლარი

 

სესხის მაქსიმალური მოცულობა

მაქსიმუმ 50 000 ლარი

საპროცენტო განაკვეთი

21% - 37%

ეფექტური საპროცენტი განაკვეთი

25%-დან 47%-მდე (არაუმეტეს 50%-სა)

საშეღავათო პერიოდი

არ აქვს

დაფარვის გრაფიკი

ძირისა და პროცენტის დაფარვა ანუიტეტური გრაფიკით

სესხის სესხის გაცემის / განაღდების საკომისიო

სესხის გაცემის საკომისიო - სესხის თანხის 2.5%

სესხის განაღდების საკომისიო - 0.2%

პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებულ დავალიანებაზე:

ვადაგადაცილების საკომისიო : დავალიანების 0,5% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის ( არაუმეტეს ნარჩენი ძირითადი თანხის 0.27% სა) ფიქსირებული  ჯარიმა 5 ლარი

პირგასამტეხლო წინასწარ დაფარვაზე:

2% - თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია  24 თვეზე მეტი 
1% - თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია12-დან 24 თვემდე
0.5% -თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6-დან 12 თვემდე
0% - თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები

უზრუნველყოფა:

არ მოითხოვება

სიცოცხლის დაზღვევა:

არ მოითხოვება

მსესხებლის ასაკი

20-62 წლამდე