• დაიმტკიცე  სესხი უკეთესი პირობით, სწრაფად და მარტივად

  • მოითხოვე თანხა ვებ-გვერდიდან

  • დაადასტურე შემოსავალი სახლიდან გაუსვლელად

Product img

სესხის აღება


პირობები

სესხის ვალუტა

ლარი

სესხის  ვადა

24 თვე

სესხის  მინიმალური მოცულობა:

100 ლარი

 

სესხის მაქსიმალური მოცულობა

მაქსიმუმ 1,500 ლარი

საპროცენტო განაკვეთი

37%

ეფექტური საპროცენტი განაკვეთი

49%-დან  (არაუმეტეს 50%-სა)

საშეღავათო პერიოდი

საშეღავათო პერიოდი ვრცელდება მხოლოდ სესხის ძირზე და შეადგენს 6 თვეს

დაფარვის გრაფიკი

სესხის გაცემიდან 6 თვე მხოლოდ დარიცხული პროცენტის დაფარვა. დარჩენილ 18 თვეში ძირისა და პროცენტის დაფარვა ანუიტეტური გრაფიკით

სესხის სესხის გაცემის / განაღდების საკომისიო

სესხის გაცემის საკომისიო - სესხის თანხის 3.5%

სესხის განაღდების საკომისიო - 0.2%

პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებულ დავალიანებაზე:

ვადაგადაცილების საკომისიო : დავალიანების 0,5% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის ( არაუმეტეს ნარჩენი ძირითადი თანხის 0.27% სა) ფიქსირებული  ჯარიმა 5 ლარი

პირგასამტეხლო წინასწარ დაფარვაზე:


1% - თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია12-დან 24 თვემდე

0.5% -თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6-დან 12 თვემდე

0% - თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები

უზრუნველყოფა:

არ მოითხოვება

სიცოცხლის დაზღვევა:

 არ მოითხოვება

 

მსესხებლის ასაკი

20-62 წლამდე