განაცხადი კონსულტაციისთვის

ვადასტურებ, რომ ამ განაცხადში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი.