კონვერტაციის სქემა საბარათე ანგარიშებს შორის.

თუ თქვენ ხშირად სარგებლობთ პლასტიკური ბარათით, პოს-ტერმინალებში და ბანკომატში ასრულებთ ტრანზაქციებს სხვადასხვა ვალუტაში, თიბისი ბანკის  ბარათებით განხორციელებული ტრანზაქციების კონვერტაციის სქემა მორგებულია თქვენზე, ორიენტირებულია თქვენს კმაყოფილებაზე.


ანგარიშებს შორის კონვერტაციის სქემა - მაგალითი #1

როგორ ხდება საბარათე ანგარიშებს შორის კონვერტაცია და ჩამოჭრა ?

პლასტიკური ბარათის მეშვეობით განხორციელებული ტრანზაქციის თანხა ჩამოიჭრება იმ ვალუტის ანგარიშიდან, რომელშიც მოხდა თანხის გახარჯვა. თუ კლიენტს აქვს საბარათე  ანგარიში გახსნილი ტრანზაქციის ვალუტაში,  თანხა ჩამოიჭრება ტრანზაქციის თანხის შესაბამისი ვალუტის ანგარიშიდან, ხოლო იმ ნაწილის დაფარვა, რომელიც არ ყოფნის ტრანზაქციას, მოხდება პრიორიტეტული ვალუტის ანგარიშიდან.

აშშ დოლარის ანგარიშიდან ჩამოიჭრება სრული თანხა 100 აშშ დოლარი, ხოლო 1 (ერთი) აშშ დოლარის უარყოფითი ნაშთის  გადაფარვა განხორციელდება ლარის ანგარიშიდან,  კონვერტაციის გზით უნაღდო ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის ბანკში დადგენილი კომერციული კურსის შესაბამისად.**

 

ლარი(პრიორიტეტი)

დოლარი

ევრო

ნაშთები ანგარიშებზე

500

99

200

მოთხოვნილი თანხა

-

100

-

ჩამოჭრილი თანხა

-

100

-

ნაშთები ანგარიშებზე ჩამოჭრის შემდეგ

500

-1

200

ნაშთები ანგარიშებზე კონვერტაციის შემდეგ

498*

0

200

*მაგალითში მოცემული კურსი: 1USD=2GEL.
**1. გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლებელია ტრანზაქციის განხორციელებისა და ტრანზაქციის ანგარიშზე ასახვის დღე განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან; ასევე შესაძლებელია ტრანზაქციის ანგარიშზე ასახვის და კონვერტაციის დღე განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან.

ანგარიშებს შორის კონვერტაციის სქემა - მაგალითი #2

თუ მოთხოვნილი თანხა აღემატება მოთხოვნილი თანხის შესაბამისი ვალუტის ანგარიშზე არსებულ ნაშთს და პრიორიტეტული ვალუტის ანგარიშზეც არ არის ხელმისაწვდომი ნაშთი, ტრანზაქციის თანხის ჩამოჭრა მოხდება რიგით მომდევნო ვალუტის ანგარიშიდან. ასეთი ტრანზაქციის დამუშავებისას, მიუხედავად იმისა არის თუ არა ტრანზაქციის შესაბამისი ვალუტის ანგარიშზე ნაშთი, იჭრება ტრანზაქციის ვალუტის შესაბამისი ანგარიშიდან. ხოლო შემდეგ კონვერტაციის გზით ხდება ნაშთების გასწორება რიგით მომდევნო პრიორიტეტული ვალუტის ანგარიშიდან. 

 

ლარი (პრიორიტეტი)

დოლარი

ევრო

ნაშთები ანგარიშებზე

0

2

200

მოთხოვნილი თანხა

-

50

-

ჩამოჭრილი თანხა

-

50

-

ნაშთები ანგარიშებზე ჩამოჭრის შემდეგ

0

-48

200

ნაშთები ანგარიშებზე კონვერტაციის შემდეგ

-

0

156,8**

**მაგალითში მოცემული კურსი: 1USD=0,90EUR

ანგარიშებს შორის კონვერტაციის სქემა - მაგალითი #3

თუ ტრანზაქციის თანხის ვალუტა განსხვავდება საბარათე ანგარიშზე მიბმული ვალუტებისგან და საბარათე ანგარიში არის სამ ვალუტაში-კონვერტაციის კურსი განისაზღვრება VISA/MC-ს მიერ. ტრანზაქციის თანხის ჩამოჭრის ასახვა ხდება საგადამხდელო სისტემის მიერ ტრანზაქციის დამუშავების დღეს არსებული VISA/MC-ს კურსით.

შენიშვნა: გამომდინარე იქიდან, რომ თანხის ჩამოჭრა შესაძლებელია მოხდეს კლიენტის მიერ ტრანზაქციის გატარებიდან რამოდენიმე დღის შემდგომ გასათვალისწინებელია, რომ დაბლოკვის დროს არსებული ვიზა მასტერქარდის კურსი და საგადამხდელო სისტემის მიერ ტრანზაქციის დამუშავების დღეს არსებული კურსი შესაძლებელია იყოს განსხვავებული.

მოთხოვნილი თანხაა 50 თურქული ლირა.  მაგ: 50TRY=20 USD

 

ლარი (პრიორიტეტი)

აშშ დოლარი

ევრო

ნაშთები ანგარიშებზე

500

10

200

მოთხოვნილი თანხა

-

-

-

ჩამოჭრილი თანხა

-

20*

-

ნაშთები ანგარიშებზე ჩამოჭრის შემდეგ

500

-10

200

ნაშთები ანგარიშებზე კონვერტაციის შემდეგ

480**

0

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*მაგალითში მოცემული კურსი: 1 TRY =0,40 USD. 
**მაგალითში მოცემული კურსი:  1USD=2GEL.

 

იმის გამო, რომ თანხის გამოყენება მოხდა საბარათე სისტემით გათვალისწინებული ვალუტისგან (ლარი, აშშ დოლარი, ევრო) განსხვავებულ ვალუტაში, თანხის ჩამოჭრა აშშ დოლარის ანგარიშიდან ხდება საანგარიშსწორებო სისტემაში ოპერაციის შესრულების დღეს ვიზა/ემ სი-ის მიერ დაფიქსირებული გაცვლითი კურსის შესაბამისად; თუ აშშ დოლარის ანგარიშზე არსებული თანხები საკმარისი არ არის, ოპერაცია ზემოთ მოცემული მაგალითი 1-ის და მაგალითი 2 -ის შესაბამისად აისახება.

ანგარიშებს შორის ვალუტის კონვერტაცია ყოველთვის კონკრეტული თარიღისთვის მოქმედი კომერციული კურსის შესაბამისად ხორციელდება.

ანგარიშებს შორის კონვერტაციის სქემა - მაგალითი #4

საბარათე ანგარიში გახსნილია მხოლოდ ლარის ვალუტაში და ტრანზაქციის თანხის ვალუტა განსხვავდება საბარათე ანგარიშის ვალუტისგან.  

 

ანგარიშის ვალუტა

ნაშთი ანგარიშზე

1.

ლარი

500

მოთხოვნილი თანხაა 50 თურქული ლირა,

 

ლარი (პრიორიტეტი)

ტრანზაქციის ვალუტა

ნაშთები ანგარიშებზე

500

-

მოთხოვნილი თანხა

-

-50TRY

ჩამოჭრილი თანხა

40**

-

ნაშთები ანგარიშებზე ჩამოჭრის შემდეგ

460

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*მაგალითში მოცემული კურსი: 1 TRY =0,40 USD.
** მაგალითში მოცემული კურსი:  1USD=2GEL.

კონვერტაცია ბანკის ქსელში აშშ დოლარსა და ლარის ვალუტაში მოხდება ანგარიშსწორების (ტრანზაქციის კლიენტის ანგარიშ(ებ)ზე ასახვის) დღისთვის ბანკის მიერ საბარათე სისტემაში დადგენილი კომერციული კურსით, ხოლო ქსელის გარეთ  აშშ დოლარსა და თურქულ ლირას შორის ,,ვიზას'' (VISA) ან ,,მასთერქარდის'' (MasterCard) მიერ დაწესებული კურსით.

ანგარიშებს შორის კონვერტაციის სქემა - მაგალითი #5

თუ ტრანზაქციის თანხის ვალუტა განსხვავდება საბარათე ანგარიშზე მიბმული ვალუტებისგან და საბარათე ანგარიში არის სამ ვალუტაში-კონვერტაციის კურსი განისაზღვრება VISA/MC-ს მიერ. ტრანზაქციის თანხის ჩამოჭრის ასახვა ხდება საგადამხდელო სისტემის მიერ ტრანზაქციის დამუშავების დღეს არსებული VISA/MC-ს კურსით*.

შენიშვნა: გამომდინარე იქიდან, რომ თანხის ჩამოჭრა შესაძლებელია მოხდეს კლიენტის მიერ ტრანზაქციის გატარებიდან რამოდენიმე დღის შემდგომ გასათვალისწინებელია, რომ დაბლოკვის დროს არსებული ვიზა მასტერქარდის კურსი და საგადამხდელო სისტემის მიერ ტრანზაქციის დამუშავების დღეს არსებული კურსი შესაძლებელია იყოს განსხვავებული.

მოთხოვნილი თანხაა 50 თურქული ლირა. მაგ: 50TRY=20 USD + 0.6 USD (ტრანზაქციის თანხის 3%)

 

ლარი (პრიორიტეტი)

აშშ დოლარი

ევრო

ნაშთები ანგარიშებზე

500

10

200

მოთხოვნილი თანხა

-

-

-

ჩამოჭრილი თანხა

-

20.6**

-

ნაშთები ანგარიშებზე ჩამოჭრის შემდეგ

500

-10.6

200

ნაშთები ანგარიშებზე კონვერტაციის შემდეგ

479.8***

0

200

 

*აღნიშნული კურსი ზოგ შემთხვევაში მოიცავს ბანკის დამატებით საკომისიოს, ტრანზაქციის თანხის ოდენობის 3%.

**მაგალითში მოცემული კურსი: 1 TRY=0,40 USD.

***მაგალითში მოცემული კურსი: 1USD=2GEL.

იმის გამო, რომ თანხის გამოყენება მოხდა საბარათე სისტემით გათვალისწინებული ვალუტისგან (ლარი, აშშ დოლარი, ევრო) განსხვავებულ ვალუტაში, თანხის ჩამოჭრა აშშ დოლარის ანგარიშიდან ხდება საანგარიშსწორებო სისტემაში ოპერაციის შესრულების დღეს ვიზა/ემ სი-ის მიერ დაფიქსირებული გაცვლითი კურსის შესაბამისად; თუ აშშ დოლარის ანგარიშზე არსებული თანხები საკმარისი არ არის, ოპერაცია ზემოთ მოცემული მაგალითი 1-ის და მაგალითი 2 -ის შესაბამისად აისახება.

ანგარიშებს შორის ვალუტის კონვერტაცია ყოველთვის კონკრეტული თარიღისთვის მოქმედი კომერციული კურსის შესაბამისად ხორციელდება.