კონვერტაციის სქემა საბარათე ანგარიშებს შორის.

თუ თქვენ ხშირად სარგებლობთ პლასტიკური ბარათით, პოს-ტერმინალებში და ბანკომატში ასრულებთ ტრანზაქციებს სხვადასხვა ვალუტაში, თიბისი ბანკის  ბარათებით განხორციელებული ტრანზაქციების კონვერტაციის სქემა მორგებულია თქვენზე, ორიენტირებულია თქვენს კმაყოფილებაზე.


ანგარიშებს შორის კონვერტაციის სქემა - მაგალითი #1

როგორ ხდება საბარათე ანგარიშებს შორის კონვერტაცია და ჩამოჭრა ?

პლასტიკური ბარათის მეშვეობით განხორციელებული ტრანზაქციის თანხა ჩამოიჭრება იმ ვალუტის ანგარიშიდან, რომელშიც მოხდა თანხის გახარჯვა. თუ კლიენტს აქვს საბარათე  ანგარიში გახსნილი ტრანზაქციის ვალუტაში,  თანხა ჩამოიჭრება ტრანზაქციის თანხის შესაბამისი ვალუტის ანგარიშიდან, ხოლო იმ ნაწილის დაფარვა, რომელიც არ ყოფნის ტრანზაქციას, მოხდება პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით.

აშშ დოლარის ანგარიშიდან ჩამოიჭრება სრული თანხა 100 აშშ დოლარი, ხოლო 1 (ერთი) აშშ დოლარის ეკვივალენტი თანხის შეგროვება განხორციელდება ვალუტების პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით, ამ შემთხვევაში, ლარის ანგარიშიდან, კონვერტაციის გზით, უნაღდო ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის ბანკში დადგენილი კომერციული კურსის შესაბამისად.**

 

 

ლარი (პრიორიტეტი 1)

დოლარი (პრიორიტეტი 2)

ევრო (პრიორიტეტი 3)

ფუნტი სტერლინგი (პრიორიტეტი 4)

ნაშთები ანგარიშებზე

500

99

200

100

მოთხოვნილი თანხა

-

100

-

-

შეგროვება/კონვერტაცია

-2

+1

-

-

ჩამოჭრილი თანხა

-

100

-

-

ნაშთები ანგარიშებზე კონვერტაციისა და თანხის  ჩამოჭრის შემდეგ

498*

0

200

200

 

*მაგალითში მოცემული კურსი: 1USD=2GEL.
**1. გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლებელია ტრანზაქციის განხორციელებისა და ტრანზაქციის ანგარიშზე ასახვის დღე განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან; ასევე შესაძლებელია ტრანზაქციის ანგარიშზე ასახვის და კონვერტაციის დღე განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან.
***ვალუტების პრიორიტეტები განისაზღვრება მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად

ანგარიშებს შორის კონვერტაციის სქემა - მაგალითი #2

თუ მოთხოვნილი თანხა აღემატება მოთხოვნილი თანხის შესაბამისი ვალუტის ანგარიშზე არსებულ ნაშთს, ასეთი ტრანზაქციის დამუშავებისას, მიუხედავად იმისა არის თუ არა ტრანზაქციის შესაბამისი ვალუტის ანგარიშზე საკმარისი ნაშთი, არასაკმარისი ნაშთის შევსება ხდება ტრანზაქციის განხორციელების მომენტში კონვერტაციის გზით, იმ მომენტში ბანკში არსებული კომერციული კურსის მიხედვით, საბარათე ანგარიშის ვალუტის პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით და თანხა  იჭრება ტრანზაქციის ვალუტის შესაბამისი ანგარიშიდან.

 

ლარი (პრიორიტეტი 1)

დოლარი (პრიორიტეტი 2)

ევრო (პრიორიტეტი 3)

ფუნტი სტერლინგი (პრიორიტეტი 4)

ნაშთები ანგარიშებზე

0

2

200

50

მოთხოვნილი თანხა

-

50

-

-

შეგროვება/კონვერტაცია

-

+48

-43.2

-

ჩამოჭრილი თანხა

-

50

-

-

ნაშთები ანგარიშებზე კონვერტაციისა და თანხის ჩამოჭრის შემდეგ

-

0

156,8**

50

 

**მაგალითში მოცემული კურსი: 1USD=0,90EUR
***ვალუტების პრიორიტეტები განისაზღვრება მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად

ანგარიშებს შორის კონვერტაციის სქემა - მაგალითი #3

თუ ტრანზაქციის თანხის ვალუტა განსხვავდება საბარათე ანგარიშზე მიბმული ვალუტებისგან და საბარათე ანგარიში არის სამ ვალუტაში, კონვერტაციის კურსი განისაზღვრება VISA/MC-ს მიერ. ტრანზაქციის თანხის ჩამოჭრის ასახვა ხდება საგადამხდელო სისტემის მიერ ტრანზაქციის დამუშავების დღეს არსებული VISA/MC-ს კურსით.

შენიშვნა: გამომდინარე იქიდან, რომ თანხის ჩამოჭრა შესაძლებელია მოხდეს კლიენტის მიერ ტრანზაქციის გატარებიდან რამოდენიმე დღის შემდგომ გასათვალისწინებელია, რომ დაბლოკვის დროს არსებული ვიზა-მასტერქარდის კურსი და საგადამხდელო სისტემის მიერ ტრანზაქციის დამუშავების დღეს არსებული კურსი შესაძლებელია იყოს განსხვავებული.

მოთხოვნილი თანხაა 50 თურქული ლირა.  მაგ: 50TRY=20 USD

 

ლარი (პრიორიტეტი 1)

აშშ დოლარი (პრიორიტეტი 2)

ევრო (პრიორიტეტი 3)

მოთხ. თანხა

ფუნტი სტერლინგი (პრიორიტეტი 4)

ნაშთები ანგარიშებზე

500

10

200

 

50

მოთხოვნილი თანხა

-

-

-

50TRY

-

შეგროვება/კონვერტაცია

-20

+10

-

 

-

ჩამოჭრილი თანხა

-

20*

-

 

-

ნაშთები ანგარიშებზე კონვერტაციისა და თანხის ჩამოჭრის შემდეგ

480**

0

200

 

50

*მაგალითში მოცემული კურსი: 1 TRY =0,40 USD. 
**მაგალითში მოცემული კურსი:  1USD=2GEL.
***შეგროვება/კონვერტაცია ხდება ბანკში კონკრეტული მომენტისთვის არსებული კომერციული კურსით.
****ვალუტების პრიორიტეტები განისაზღვრება მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად

******აღნიშნული კურსი ზოგ შემთხვევაში მოიცავს ბანკის დამატებით საკომისიოს, ტრანზაქციის თანხის ოდენობის 3% მდე.

****** VISA/MC-ს კურსებსი შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია მათ ოფიციალურ საიტზე

https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html  

https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html

იმის გამო, რომ თანხის გამოყენება მოხდა საბარათე სისტემით გათვალისწინებული ვალუტისგან (ლარი, აშშ დოლარი, ევრო) განსხვავებულ ვალუტაში, თანხის ჩამოჭრა აშშ დოლარის ანგარიშიდან ხდება საანგარიშსწორებო სისტემაში ოპერაციის შესრულების დღეს ვიზა/ემ სი-ის მიერ დაფიქსირებული გაცვლითი კურსის შესაბამისად; თუ აშშ დოლარის ანგარიშზე არსებული თანხები საკმარისი არ არის, ოპერაცია ზემოთ მოცემული მაგალითი 1-ის და მაგალითი 2 -ის შესაბამისად აისახება.

ანგარიშებს შორის კონვერტაციის სქემა - მაგალითი #4

საბარათე ანგარიში გახსნილია მხოლოდ ლარის ვალუტაში და ტრანზაქციის თანხის ვალუტა განსხვავდება საბარათე ანგარიშის ვალუტისგან.  

 

ანგარიშის ვალუტა

ნაშთი ანგარიშზე

1.

ლარი

500

 

მოთხოვნილი თანხაა 50 თურქული ლირა,

 

ლარი (პრიორიტეტი)

ტრანზაქციის ვალუტა

ნაშთები ანგარიშებზე

500

-

მოთხოვნილი თანხა

-

50TRY

ჩამოჭრილი თანხა

40**

-

ნაშთი ანგარიშზე კონვერტაციისა და თანხის ჩამოჭრის შემდეგ

460

-

 

*მაგალითში მოცემული კურსი: 1 TRY =0,40 USD.
** მაგალითში მოცემული კურსი:  1USD=2GEL.

შეგროვება/კონვერტაცია ხდება ბანკში კონკრეტული მომენტისთვის არსებული კომერციული კურსით.

 

კონვერტაცია ბანკის ქსელში აშშ დოლარსა და ლარის ვალუტაში მოხდება ანგარიშსწორების მომენტისთვის ბანკში არსებული კომერციული კურსით, ხოლო ქსელის გარეთ  აშშ დოლარსა და თურქულ ლირას შორის ,,ვიზას'' (VISA) ან ,,მასთერქარდის'' (MasterCard) მიერ დაწესებული კურსით.

ანგარიშებს შორის კონვერტაციის სქემა - მაგალითი #5

თუ ტრანზაქციის თანხის ვალუტა განსხვავდება საბარათე ანგარიშზე მიბმული ვალუტებისგან და საბარათე ანგარიში არის სამ ვალუტაში, კონვერტაციის კურსი განისაზღვრება VISA/MC-ს მიერ. ტრანზაქციის თანხის ჩამოჭრის ასახვა ხდება საგადამხდელო სისტემის მიერ ტრანზაქციის დამუშავების დღეს არსებული VISA/MC-ს კურსით*.

შენიშვნა: გამომდინარე იქიდან, რომ თანხის ჩამოჭრა შესაძლებელია მოხდეს კლიენტის მიერ ტრანზაქციის გატარებიდან რამოდენიმე დღის შემდგომ გასათვალისწინებელია, რომ დაბლოკვის დროს არსებული ვიზა მასტერქარდის კურსი და საგადამხდელო სისტემის მიერ ტრანზაქციის დამუშავების დღეს არსებული კურსი შესაძლებელია იყოს განსხვავებული.

მოთხოვნილი თანხაა 50 თურქული ლირა. მაგ: 50TRY=20 USD + 0.6 USD (ტრანზაქციის თანხის 3%)

 

ლარი (პრიორიტეტი 1)

აშშ დოლარი (პრიორიტეტი 2)

ევრო (პრიორიტეტი 3)

მოთხ. თანხა

ფუნტი სტერლინგი (პრიორიტეტი 4)

ნაშთები ანგარიშებზე

500

10

200

 

50

მოთხოვნილი თანხა

-

-

-

50TRY

-

შეგროვება/კონვერტაცია

-21.2

+10.6

-

 

-

ჩამოჭრილი თანხა

-

20.6**

-

 

-

ნაშთები ანგარიშებზე კონვერტაციისა და თანხის ჩამოჭრის შემდეგ

479.8***

0

200

 

50

 *აღნიშნული კურსი ზოგ შემთხვევაში მოიცავს ბანკის დამატებით საკომისიოს, ტრანზაქციის თანხის ოდენობის 3%.
**მაგალითში მოცემული კურსი: 1 TRY=0,40 USD.
***მაგალითში მოცემული კურსი: 1USD=2GEL.
****ვალუტების პრიორიტეტები განისაზღვრება მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად

****** VISA/MC-ს კურსებსი შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია მათ ოფიციალურ საიტზე

https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html  

https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html

შეგროვება/კონვერტაცია ხდება ბანკში კონკრეტული მომენტისთვის არსებული კომერციული კურსით.

იმის გამო, რომ თანხის გამოყენება მოხდა საბარათე სისტემით გათვალისწინებული ვალუტისგან (ლარი, აშშ დოლარი, ევრო) განსხვავებულ ვალუტაში, თანხის ჩამოჭრა აშშ დოლარის ანგარიშიდან ხდება საანგარიშსწორებო სისტემაში ოპერაციის შესრულების დღეს ვიზა/ემ სი-ის მიერ დაფიქსირებული გაცვლითი კურსის შესაბამისად; თუ აშშ დოლარის ანგარიშზე არსებული თანხები საკმარისი არ არის, ოპერაცია ზემოთ მოცემული მაგალითი 1-ის და მაგალითი 2 -ის შესაბამისად აისახება.

ანგარიშებს შორის კონვერტაციის სქემა - მაგალითი #6

თუ მოთხოვნილი თანხა აღემატება მოთხოვნილი თანხის შესაბამისი ვალუტის ანგარიშზე არსებულ ნაშთს, ასეთი ტრანზაქციის დამუშავებისას, მიუხედავად იმისა არის თუ არა ტრანზაქციის შესაბამისი ვალუტის ანგარიშზე საკმარისი ნაშთი, არასაკმარისი ნაშთის შევსება ხდება ტრანზაქციის განხორციელების მომენტში, კონვერტაციის გზით, იმ მომენტში ბანკში არსებული კომერციული კურსის მიხედვით, საბარათე ანგარიშის ვალუტის პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით და თანხა  იჭრება ტრანზაქციის ვალუტის შესაბამისი ანგარიშიდან.

 

ლარი (პრიორიტეტი 1)

დოლარი (პრიორიტეტი 2)

ევრო (პრიორიტეტი 3)

ფუნტი სტერლინგი (პრიორიტეტი 4)

ნაშთები ანგარიშებზე

15

20

50

10

მოთხოვნილი თანხა

100

-

-

-

შეგროვება/კონვერტაცია

-

-20*

-6.25**

-

ჩამოჭრილი თანხა

100

-

-

-

ნაშთები ანგარიშებზე კონვერტაციისა და თანხის ჩამოჭრის შემდეგ

0

0

43.75

10

 

*მაგალითში მოცემული კურსი: 1 USD = 3 GEL;
**მაგალითში მოცემული კურსი: 1 EUR = 4 GEL.
***ვალუტების პრიორიტეტები განისაზღვრება მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად

ამ შემთხვევაში, რადგან ანგარიშზე არ არის საკმარისი თანხა, 100 ლარი, ამ თანხის შეგროვება (კონვერტაცია) მოხდება ჯერ დოლარის ანგარიშიდან (20 USD = 60 GEL), ხოლო დარჩენილი 25 ლარის შეგროვება (კონვერტაცია) ევროს ანგარიშიდან (6.25 EUR = 25 GEL). მოთხოვნილი თანხის (100 GEL), სრულად ჩამოჭრა მოხდება ლარის ანგარიშიდან. იმ შემთხვევაში თუ სავაჭრო ობიექტმა  დააბრუნა თანხა, სრული თანხის 100 GEL დაბრუნება მოხდება კლიენტის ლარის ანგარიშზე და კონვერტაციის გზით შეგროვებული 20 USD და 6.25 EUR უკუკონვერტაცია აღარ მოხდება.

თუ სავაჭრო ობიექტმა  ტრანზაცია გააუქმა და შესაბამისი ჩამოჭრა აღარ გამოიგზავნა ბანკში, ასეთ შემთხვევაში კონვერტაციისთვის გამოყენებული 20 USD და 6.25 EUR დაბრუნდება კლიენტის ანგარიშზე, საიდანაც განხორციელდა შეგროვება და იმ მომენტში არსებულ ნაშთებს დაემატება 15 GEL; 20 USD; 6.25 EUR (რაც შეადგენს ჯამურად მოთხოვნილ თანხას, 100 ლარს).

ანგარიშებს შორის კონვერტაციის სქემა - მაგალითი #7

GBP ის  ანგარიშიდან ჩამოიჭრება სრული თანხა 150GBP, ხოლო 50 (ორმოცდაათი)გირვანქა სტერლინგის ეკვივალენტი თანხის შეგროვება განხორციელდება ვალუტების პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით, ამ შემთხვევაში, ლარის ანგარიშიდან, კონვერტაციის გზით, უნაღდო ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის ბანკში დადგენილი კომერციული კურსის შესაბამისად.**

 

 

ლარი (პრიორიტეტი 1)

დოლარი (პრიორიტეტი 2)

ევრო (პრიორიტეტი 3)

ფუნტი  სტერლინგი (პრიორიტეტი 4)

ნაშთები ანგარიშებზე

500

99

200

100

მოთხოვნილი თანხა

-

-

-

150

შეგროვება/კონვერტაცია

-200

-

-

+50

ჩამოჭრილი თანხა

-

-

-

150

ნაშთები ანგარიშებზე კონვერტაციისა და თანხის  ჩამოჭრის შემდეგ

300*

99

200

0

*მაგალითში მოცემული კურსი: 1GBP = 4 GEL.
**1. გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლებელია ტრანზაქციის განხორციელებისა და ტრანზაქციის ანგარიშზე ასახვის დღე განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან; ასევე შესაძლებელია ტრანზაქციის ანგარიშზე ასახვის და კონვერტაციის დღე განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან.
***ვალუტების პრიორიტეტები განისაზღვრება მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად

ანგარიშებს შორის კონვერტაციის სქემა - მაგალითი #8

ლარის  ანგარიშიდან ჩამოიჭრება სრული თანხა 200 ლარი , ხოლო 100 (ასი) ლარის ეკვივალენტი თანხის შეგროვება განხორციელდება ვალუტების პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით, ამ შემთხვევაში, ფუნტი სტერლინგის  ანგარიშიდან, კონვერტაციის გზით, უნაღდო ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის ბანკში დადგენილი კომერციული კურსის შესაბამისად.**

 

 

ფუნტი სტერლინგი (პრიორიტეტი 1)

ლარი (პრიორიტეტი 2)

ევრო (პრიორიტეტი 3)

დოლარი (პრიორიტეტი 4)

ნაშთები ანგარიშებზე

500

100

200

99

მოთხოვნილი თანხა

-

200

-

-

შეგროვება/კონვერტაცია

-25

+100

-

-

ჩამოჭრილი თანხა

-

200

-

-

ნაშთები ანგარიშებზე კონვერტაციისა და თანხის  ჩამოჭრის შემდეგ

475*

0

200

99

 

*მაგალითში მოცემული კურსი: 1GBP = 4 GEL.
**1. გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლებელია ტრანზაქციის განხორციელებისა და ტრანზაქციის ანგარიშზე ასახვის დღე განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან; ასევე შესაძლებელია ტრანზაქციის ანგარიშზე ასახვის და კონვერტაციის დღე განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან.
***ვალუტების პრიორიტეტები განისაზღვრება მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად