შეუკვეთე
  • დააგროვეთ ერთგული ქულები ყველგან
  • დააგროვეთ უფრო მეტი ერთგული ქულა პარტნიორებთან ან გადაცვალეთ ქულები სასურველ პროდუქციაში
  • მიიღეთ სპეციალური შეთავაზებები
0.52%-დან
ეფექტური განაკვეთი

ზოგადი აღწერა

ერთგული ბარათის საშუალებით შესაძლებელია ისარგებლოთ 55 დღიანი უპროცენტო საშეღავათო პერიოდით.

მაგალითები

ეფექტური განაკვეთი 0.52%-დან.

ერთგული ბარათი ასევე გაძლევთ შესაძლებლობას დააგროვოთ ერთგული ქულები ერთგულის პარტნიორ ობიექტებში.

შენიშვნა: ბარათის აღების შემდეგ საჭიროა მისი გააქტიურება ბანკომატში. ამისათვის მოათავსეთ ბარათი ბანკომატში და შეიყვანეთ პინ-კოდი. მომხმარებელს შეუძლია ჰქონდეს სხვადასხვა ტიპის 10 მოქმედი ბარათი, მათ შორის მაქსიმუმ 3 ერთგული საკრედიტო ბარათი.

ერთგულის შესახებ დეტალები იხილეთ ერთგულის ვებგვერდზე www.ertguli.ge

ერთგულის პარტნიორები

ერთგულის პარტნიორების სანახავად ეწვიეთ ერთგულის ვებგვერდს www.ertguli.ge.

პირობები

ერთგული საკრედიტო ბარათის მისაღებად საჭიროა:

  • იყოთ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე;
  • იყოთ მინ. 20 წლის;
  • გქონდეთ მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი 200 ლარის ოდენობით.

შეუკვეთეთ ერთგულის ვებგვერდზე და 2 დღეში მიიღეთ თქვენი ერთგული ბარათი!

  ერთგული სტანდარტი

ერთგული კლასიკი

ერთგული გოლდი

ერთგული პლატინუმი

 

წლიური მომსახურების საკომისიო

5 ლარი

10 ლარი

80 ლარი

120 ლარი

ბარათის ვადა

4 წელი

4 წელი

4 წელი

4 წელი

საკრედიტო ლიმიტი

250-499

500-2,000

2,001-5,000

5,001 - 20,000

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

განაღდებისას1 36%
ტერმინალში გატარებისას2 24%

განაღდებისას1 36%
ტერმინალში გატარებისას2 22%

განაღდებისას1 33%
ტერმინალში გატარებისას2 20%

განაღდებისას1 30%
ტერმინალში გატარებისას2 18%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

47.64 %-დან

46.62 %-დან

44.91 %-დან

39,53 %-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საშეღავათო პერიოდით

1.04 % - დან

0.52 % - დან

1.68 %-დან

0.83 %-დან

მინ. დასაფარი თანხა

ათვისებული თანხის 5%3

ათვისებული თანხის 5%3

ათვისებული თანხის 5%3

ათვისებული თანხის 5%3

საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში სტანდარტული გადახდისას

0%

0%

0%

0%

განაღდების საკომისიო თიბისი ბანკის ბანკომატში:

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

განაღდების საკომისიო თიბისი ბანკის ფილიალში

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

განაღდების საკომისიო სხვა ბანკის ბანკომატებში

გადარიცხვის საკომისიო

3.9% მინ. 5.5 ლარი

3.9% მინ. 5.5 ლარი

3.9% მინ. 5.5 ლარი

3.9% მინ. 5.5 ლარი

გადარიცხვის საკომისიო - პორტირების აქციის ფარგლებში 3.9% მინ. 5.5 ლარი 3.9% მინ. 5.5 ლარი 3.9% მინ. 5.5 ლარი 3.9% მინ. 5.5 ლარი

მობილურის ბალანსის შევსება დისტანციურ არხებში

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

კომუნალური მომსახურების გადახდა დისტანციურ არხებში

0.5 ლარი4

0.5 ლარი4

0.5 ლარი4

0.5 ლარი4

პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის გრაფიკით განსაზღვრული გადახდის ვადის დარღვევის შემთხვევაში, ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის: 1 (ერთი) ლარი და დავალიანების (ვადაგადაცილებული თანხის) 1 % (არაუმეტეს ნარჩენი ძირითადი თანხის 0,27%-სა)5


1 თანხის განაღდება ბანკომატიდან და ბანკიდან, თანხის გადარიცხვა ბანკიდან და ინტერნეტბანკით;
2 უნაღდო ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტების პოს ტერმინალებში და ონლაინ საიტებზე;
3 ათვისებული თანხის 5% + დარიცხული პროცენტი + ჯარიმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4 ტარიფი პროვაიდერების მიხედვით შეიძლება განსხვავდებოდეს. 
5 ამასთან, ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას