ბანკის მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს ბანკს მიმართოს წერილობითი პრეტენზიით. (პრეტენზიის ელექტრონული ფორმა იხილეთ ქვემოთ,  სტანდარტული ფორმის მიღება კი შესაძლებელია ბანკის ფილიალებსა და სერვისცენტრებში).

დაფიქსირებულ პრეტენზიებს განიხილავს სს „თიბისი ბანკის" მომხმარებელთა მხარდაჭერის განყოფილება.

პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ მომხმარებელს ეცნობება წერილობით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (ელექტრონული ან სხვა ფორმით). 

პრეტენზიების განხილვის პროცედურასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სატელეფონო სერვისცენტრში ნომერზე: 2 27 27 27

მომხმარებელთათვის  სასარგებლო ინფორმაციას გთხოვთ, გაეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp/ ან ცხელ ხაზზე – 032 2 40 64 06.


თქვენი პრეტენზია მიღებულია
მომხმარებელთა მხარდაჭერის განყოფილება განიხილავს მას და პასუხი წერილობით გეცნობებათ 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.