ბანკის მხრიდან ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის დარღვევის ან მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ პრეტენზია.

 
პრეტენზიის დაფიქსირება შესაძლებელია შემდეგი გზებით:

  • თიბისის სატელეფონო სერვის ცენტრში დაკავშირებით: +995 32 2 272727 ;
  • თიბისის ფილიალებსა და სერვისცენტრებში პრეტენზიის სტანდარტული წერილობითი ფორმის შევსებით;
  • ელექტრონული ფორმით, ინტერნეტბანკის ან ბანკის ვებგვერდის (www.tbcbank.ge) საშუალებით.

დაფიქსირებულ განაცხადს განიხილავს სს „თიბისი ბანკის" მომხმარებელთა მხარდაჭერის განყოფილების პრეტენზიების მართვის გუნდი; 

განაცხადის განხილვის მაქსიმალური ვადა განისაზღვრება განმცხადებლის მომართვისა და, საჭიროების შემთხვევაში, იდენტიფიკაციიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადისა.

პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ გეცნობებათ წერილობით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (სატელეფონო კომუნიკაცია, ელექტრონული ფოსტა, ციფრული არხი) თქვენთან შეთანხმებით ან პრეტენზიის მომართვის ფორმის იდენტურად;

პრეტენზიის განხილვის პროცესთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ნებისმიერ ფილიალში/სერვისცენტრში და/ან დისტანციური არხების საშუალებით.


თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაციას, გთხოვთ, გაეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp/ და/ან ცხელ ხაზზე: +995 32 2 406 406