ბანკის მხრიდან ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის დარღვევის ან მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ პრეტენზია.

 
პრეტენზიის დაფიქსირება შესაძლებელია შემდეგი არხებით:

  • თიბისის სატელეფონო სერვის ცენტრში დაკავშირებით: +995 32 2 272727 ;
  • თიბისის ფილიალებსა და სერვისცენტრებში პრეტენზიის სტანდარტული წერილობითი ფორმის შევსებით;
  • ელექტრონული ფორმით: ციფრული ბანკის, ან ბანკის ვებ.გვერდზე მითითებული ელ.ფოსტის საშუალებით.

დაფიქსირებულ განაცხადს განიხილავს სს „თიბისი ბანკის" მომხმარებელთა მხარდაჭერის განყოფილების პრეტენზიების მართვის გუნდი; 

  • პრეტენზიის განხილვის მაქსიმალური ვადა განისაზღვრება განმცხადებლის მომართვისა და საჭიროების შემთხვევაში, მომხმარებლის იდენტიფიკაციიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადისა.
  • საგადახდო მომსახურების შესახებ დაფიქსირებული საჩივრის /პრეტენზიის განხილვის  ვადა განისაზღვრება საჩივრის /პრეტენზიის მიღებიდან არაუგვიანეს 20 სამუშაო დღისა (ხოლო განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, არა უგვიანეს 55 სამუშაო დღისა).
  • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის  ფარგლებში  დაფიქსირებული განცხადების/პრეტენზიის განხილვის ვადა განისაზღვრება  საჩივრის მიღებიდან არაუგვიანეს  10 სამუშაო დღისა.


პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ გეცნობებათ წერილობით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (სატელეფონო კომუნიკაცია, ელექტრონული ფოსტა, ციფრული არხი) თქვენთან შეთანხმებით ან პრეტენზიის მომართვის ფორმის იდენტურად;

პრეტენზიის განხილვის პროცესთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ნებისმიერ ფილიალში/სერვისცენტრში და/ან დისტანციური არხების საშუალებით.


თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაციას, გთხოვთ, გაეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp/ და/ან ცხელ ხაზზე: +995 32 2 406 406