ბანკის მხრიდან ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის დარღვევის, ან მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ პრეტენზია ზეპირი, წერილობითი, ან ელექტრონული ფორმით. 

პრეტენზიის ზეპირი ფორმით დასაფიქსირებლად, დაგვიკავშირდით თიბისი ბანკის სატელეფონო სერვისცენტრში,  ნომერზე:  2 272727

პრეტენზიის წერილობით დაფიქსირება შესაძლებელია ბანკის ნებისმიერ  ფილიალში/სერვისცენტრში,
დაფიქსირებულ პრეტენზიებს განიხილავს სს „თიბისი ბანკის" მომხმარებელთა მხარდაჭერის განყოფილება. 

პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ მომხმარებელს ეცნობება წერილობით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (სატელეფონო, ციფრული, ელექტრონული ან სხვა). 

პრეტენზიის განხილვის პროცესთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სატელეფონო სერვისცენტრში ნომერზე: 2 27 27 27

მომხმარებელთათვის  სასარგებლო ინფორმაციას გთხოვთ, გაეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp/და  ცხელ ხაზზე – 822 406 406


თქვენი პრეტენზია მიღებულია
მომხმარებელთა მხარდაჭერის განყოფილება განიხილავს და საკითხის შესწავლის შედეგებს გაცნობებთ არაუგვიანეს ერთი თვის ვადისა.