ბიზნეს ნაკრებები

ბიზნეს ნაკრები ფიზიკრი პირებისთვის

პროდუქტი/ სერვისი ბიზნეს ნაკრები ყვითელი (ფიზიკური პირებისთვის) ბიზნეს ნაკრები იასამნისფერი (ფიზიკური პირებისთვის) ბიზნეს ნაკრები ლურჯი (ფიზიკური პირებისთვის) სტანდარტული პირობები/ტარიფები
ყოველთვიური 2 ლარი/წლიური 20 ლარი ყოველთვიური 5 ლარი/წლიური 50 ლარი ყოველთვიური 10 ლარი/წლიური 100 ლარი
Business Club Visa Gold უფასო უფასო უფასო პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად, არ არის ხელმისაწვდომი
თანხის განაღდება „თიბისი ბანკის" და მოკავშირე ბანკების ბანკომატებიდან უფასო უფასო უფასო პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად, არ არის ხელმისაწვდომი
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატიდან 2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL  2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL  2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL  პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად, არ არის ხელმისაწვდომი
თანხის განაღდების ლიმიტი დღიური 5,000 დღიური 15,000 დღიური 20,000 პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად, არ არის ხელმისაწვდომი
კვირის N/A კვირის 75,000 კვირის 80,000
შესყიდვის ლიმიტი დღიური 10,000 დღიური N/A  დღიური N/A  პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად, არ არის ხელმისაწვდომი
კვირის 70,000 კვირის 100,000 კვირის 100,000
თანხის გატანა ნაკრებში შემავალი საბარათე ანგარიშიდან „თიბისი ბანკის" ფილიალებში <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL
<=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP
 >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %  >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %  >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %  >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %
გარე სალარე გადარიცხვა <=500 ლარზე უფასო <=1000 ლარზე უფასო ფიქსირებული 1 ლარი 0.07% მინ. 0.9 ლარი, მაქს. 100 ლარი
>  500 ლარზე 0,07%, მაქს. 100 ლარი >  1000 ლარზე 0,07%, მაქს. 100 ლარი
გარე სავალუტო გადარიცხვა აშშ დოლარი ფიქსირებული 15 USD აშშ დოლარი 0.2% მინ. 15 USD, მაქს. 500 USD
სხვა უცხ. ვალუტა ფიქსირებული 15 EUR/ ექვ. 15 EUR სხვა უცხ. ვალუტა 0.2% მინ. 15 EUR, მაქს. 500 EUR
კომუნალური გადახდები ციფრული არხებიდან 5 გადახდა- უფასო 5 გადახდა- უფასო 5 გადახდა- უფასო 5 გადახდა- 2,5 ლარი
TBC Digipass აპლიკაცია უფასო უფასო უფასო 10 ლარი
სმს სერვისი უფასო უფასო უფასო 1 ლარი ყოველთვიურად

 

ბიზნეს ნაკრები იურიდიული პირებისთვის

 

პროდუქტი/ სერვისი ბიზნეს ნაკრები სტარტაპერი (ირიდიული პირებისთვის) ბიზნეს ნაკრები ყვითელი (იურიდიული პირებისთვის) ბიზნეს ნაკრები იასამნისფერი (იურიდიული პირებისთვის) ბიზნეს ნაკრები ლურჯი (იურიდიული პირებისთვის) სტანდარტული პირობები
ყოველთვიური 5 ლარი ყოველთვიური 10 ლარი/წლიური 100 ლარი ყოველთვიური 20 ლარი/წლიური 200 ლარი ყოველთვიური 50 ლარი/წლიური 500 ლარი
Business Club Visa Business უფასო უფასო უფასო უფასო პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად არ არის ხელმისაწვდომი
თანხის განაღდება „თიბისი ბანკის" და მოკავშირე ბანკების ბანკომატებიდან 0,2 % უფასო უფასო უფასო პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად არ არის ხელმისაწვდომი
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატიდან 2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL  2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL  2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL  2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL  პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად არ არის ხელმისაწვდომი
თანხის განაღდების ლიმიტი დღიური 20,000 დღიური 5,000 დღიური 15,000 დღიური 20,000 პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად არ არის ხელმისაწვდომი
კვირის 75,000 კვირის N/A კვირის 75,000 კვირის 80,000
შესყიდვის ლიმიტი დღიური N/A  დღიური 10,000 დღიური N/A  დღიური N/A  პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად არ არის ხელმისაწვდომი
კვირის 120,000 კვირის 70,000 კვირის 100,000 კვირის 100,000
თანხის გატანა ნაკრებში შემავალი ანგარიშიდან „თიბისი ბანკის" ფილიალებიდან <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL
 >3000 - 0,2 %  >3000 - 0,2 % <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP
 >3000 - 0,2 %; >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %  >3000 - 0,2 %; >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %  >3000 - 0,2 %; >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %
მიმდინარე ანგარიშის გახსნა ეროვნულ ვალუტაში უფასო უფასო უფასო უფასო 10 ლარი
მიმდინარე ანგარიშის გახსნა უცხოურ ვალუტაში უფასო 10 ლარი
გარე სალარე გადარიცხვა 0.07% მინ. 0.9 ლარი, მაქს. 100 ლარი <=500 ლარზე უფასო <=1000 ლარზე უფასო ფიქსირებული 1 ლარი 0.07% მინ. 0.9 ლარი, მაქს. 100 ლარი
>  500 ლარზე 0,07%, მაქს. 100 ლარი >  1000 ლარზე 0,07%, მაქს. 100 ლარი
გარე სავალუტო გადარიცხვა აშშ დოლარი ფიქსირებული 15 USD აშშ დოლარი 0.2% მინ. 15 USD, მაქს. 500 USD
სხვა უცხ. ვალუტა ფიქსირებული 15 EUR/ ექვ. 15 EUR სხვა უცხ. ვალუტა 0.2% მინ. 15 EUR, მაქს. 500 EUR
Visa Business card უფასო 150 ლარი
კომუნალური გადახდები ციფრული არხებიდან 5 გადახდა- უფასო 5 გადახდა- უფასო 5 გადახდა- უფასო 5 გადახდა- უფასო 5 გადახდა- 2,5 ლარი
ინტერნეტ ბანკი უფასო უფასო უფასო უფასო 15 ლარი ყოველკვარტალურად
TBC Digipass აპლიკაცია უფასო უფასო უფასო უფასო 20 ლარი
სმს სერვისი უფასო უფასო უფასო უფასო 1 ლარი ყოველთვიურად

ანგარიშები

იურიდიული პირებისთვის, რომელთა ბენეფიციარი/ დამფუძნებელი/ მაკონტროლებელი არარეზიდენტი ფიზიკური პირ(ებ)ია საბანკო პროდუქტების რეგისიტრაციის, მათ შორის ანგარიშის გახსნის განაცხადის განხილვის საკომისიო შეადგენს 500 ლარს.
მიმდინარე ანგარიშის გახსნა უფასო*
მიმდინარე ანგარიშის ყოველთვიური საკომისიო 0 GEL
თანხის განაღდება მიმდინარე ანგარიშიდან GEL - 0.2%; სხვა ვალუტა (USD/EUR/GBP/CHF) - < 50,000 USD - 0.6%, >= 50,000 USD - 0.5%
მიმდინარე ანგარიშზე თანხის შეტანა უფასო
შემნახველი ანაბრის გახსნა და მომსახურება უფასო
*"1 და 2 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადის შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს №8 დადგენილების მიხედვით, 1 და 2 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადა 2020 წლის ბოლოს ამოიწურა, 2021 წლის ბოლომდე კი კომერციული ბანკები განახორციელებენ 1 და 2 თეთრიანი მონეტების გადაცვლას. ნაღდი ოპერაციების შესრულებისას ტრანზაქციის თანხა მონეტებით უნდა შეადგენდეს 5-ის ჯერად რიცხვს. დეტალური ინფორმაცია აღნიშნულ რეგულაციასთან დაკავშირებით, გთხოვთ იხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3501 / https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=714

გადარიცხვები და ვალუტის კონვერტაცია

  GEL USD სხვა ვალუტა
გადარიცხვა თიბისი ბანკში, საკუთარ ანგარიშებს შორის უფასო
გადარიცხვა სხვა ბანკებში* 0.07% მინ. 0.9 GEL 0.2% მინ. 15 USD, მაქს. 500 USD 0.2% მინ. 15 EUR, მაქს. 500 EUR
საბიუჯეტო გადარიცხვები 0.07% მინ. 0.9 GEL - -
გადარიცხვის ლიმიტები (ინტერნეტ, მობაილ და iPad ბანკით) ულიმიტო, დიჯიპასით
გადარიცხვაში შესწორების შეტანა/ მოკვლევა
USD 55 USD
სხვა ვალუტა 55 EUR
კომუნალური გადახდები ფილიალიდან 2 GEL
კომუნალური გადახდები ინტერნეტბანკით, მობაილბანკით  0.5 GEL
ვალუტის კონვერატაცია თიბისი ბანკის მიმდინარე კურსით უფასო
ვალუტის კონვერატაცია წინასწარი განაცხადის საფუძველზე ხაზინასთან შეთანხმებით

 

1 -დამატებითი 20 USD/30 EUR საკომისიოს გადახდის შემთხვევაში მიმღები მიიღებ სრულ თანხას. სხვა შემთხვევაში, მიმღებს გადაერიცხება შუამავალი ბანკის საკომისიოთი ნაკლები თანხა.

ნაღდი ფორმით ანგარიშსწორების პროცესში თანხის  დამრგვალების მეთოდი

 

„ნაღდი ფორმით ანგარიშსწორების პროცესში თანხის  დამრგვალების მეთოდისა და მისი  გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული  ბანკის საბჭოს 2018 წლის 5 ოქტომბრის #7 დადგენილების საფუძველზე, 2019 წლის 1 იანვრიდან,  ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებულ ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებზე ვრცელდება დამრგვალების მეთოდი, ანუ  გადასახდელი  თანხის დამრგვალება მოხდება მეტობით ან ნაკლებობით უახლოეს 5-ის ჯერად რიცხვამდე.

დამრგვალების მეთოდის შესახებ დეტალურად ინფორმაცია და მაგალითები, გთხოვთ იხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=714

 

გადარიცხვების რეკვიზიტები და შესრულების საათები

სალარე საგადახდო დავალება

 • სალარე საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელი რეკვიზიტები:
 • მიმღები ბანკის კოდი;
 • მიმღების ანგარიშის ნომერი(IBAN);
 • მიმღების დასახელება;
 • დავალების მიღებას ბანკი განახორციელებს შესაბამისი ფილიალის სამუშაო საათების მიხედვით.
 • ბანკის შიდა სალარე საგადახდო დავალების შესრულება მოხდება მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სალარე საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:
 • სამუშაო დღე - 20:00 საათამდე;
 • შაბათ დღე - 14:00 საათამდე.

 

ბანკი გარე სალარე საგადახდო დავალებას შესასრულებლად გადასცემს შესაბამის მიმღებ ბანკს მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სალარე საგადახდო დავალების შესრულება  განხორციელდება:

 • სამუშაო დღე - 17:30 საათამდე.

შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში  მიღებული სალარე (შიდა და გარე) საგადახდო დავალებების შესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით.

სავალუტო საგადახდო დავალება

სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელი რეკვიზიტები:

 • მიმღები ბანკის კოდი;
 • მიმღების ანგარიშის ნომერი (IBAN);
 • მიმღების დასახელება;
 • გადარიცხვის კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი/ინვოისი(თანხა ≥ 100 000 GEL/ექვ. ერ. კ. ვალუტაში).

სავალუტო საგადახდო დავალების მიღებას ბანკი განახორციელებს შესაბამისი ფილიალის სამუშაო საათების მიხედვით.

ბანკის შიდა სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულება მოხდება მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სავალუტო საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:

 • სამუშაო დღე - 20:00 საათამდე;
 • შაბათ დღე - 14:00 საათამდე.

 

ბანკი გარე სავალუტო საგადახდო დავალებას შესასრულებლად გადასცემს შესაბამის მიმღებ ბანკს მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სავალუტო საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:

 • სამუშაო დღე - 19:00 საათამდე.

შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში მიღებული სავალუტო (შიდა და გარე) საგადახდო დავალებების შესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით.

გადარიცხვაში შესწორების შეტანა/მოკვლევა

 

USD ან RUR

55 USD

სხვა ვალუტა

55 EUR

*დამატებითი 20 USD/30 EUR საკომისიოს გადახდის შემთხვევაში მიმღები მიიღებს სრულ თანხას. სხვა შემთხვევაში, მიმღებს გადაერიცხება შუამავალი ბანკის საკომისიოთი ნაკლები თანხა

Bmatch პლატფორმაზე მომსახურება

ეროვნული ბანკის რეგულაციის მიხედვით Bloomberg Bmatch სავალუტო პლატფორმაზე მონაწილეობა არასაბანკო ბაზრის მონაწილეებისათვის უკვე შესაძლებელია თიბისი ბანკის საბროკერო მომსახურების გზით. აღნიშნული ცვლილების მიზანია სავალუტო ბაზარზე მონაწილეების დივერსიფიკაცია, გამჭვირვალობისა და ლიკვიდობის გაზრდა და სავალუტო ბაზარზე კონკურენციის წახალისება.
 
თიბისი ბანკის დახმარებით, იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ განათავსონ სავალუტო კონვერტაციის განაცხადები Bmatch პლატფორმაზე. სავალუტო მომსახურების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, იურიდიულმა და ფიზიკურმა პირებმა შესაძლებელია გააკეთონ განაცხადები ინტერნეტ ბანკის საშუალებით. 
 
Bloomberg Bmatch პლატფორმაზე განაცხადის გაკეთების პირობებია: 
 • მინიმალური თანხა: - 100 000 აშშ დოლარი, 10 000 დოლარიანი ბიჯებით 
 • განაცხადის წყვილები: USD/GEL
 • განაცხადის გაკეთებისთანავე თანხა უნდა უზრუნველყოთ ანგარიშზე
 • გაცვლით კურსს თქვენ თავად აირჩევთ

 

საკომისიოები Bloomberg Bmatch პლატფორმაზე:
 

განაცხადის განთავსების საკომისიო

100 ლარი

განაცხადის ცვლილების საკომისიო

100 ლარი

განაცხადის გაუქმების საკომისიო

100 ლარი

თითოეული ტრანზაქციისთვის ანგარიშსწორების საკომისიო - ლარი

0.07%

თითოეული ტრანზაქციისთვის ანგარიშსწორების საკომისიო - დოლარი

0.2% მაქს. 500 დოლარი

დისტანციური მომსახურება

 

სტანდარტული

სტარტაპერი*

ინტერნეტ ბანკის რეგისტრაციის საკომისიო

უფასო

უფასო

ინტერნეტ ბანკის ყოველკვარტალური მომსახურების საკომისიო

15 ლარი

15 ლარი

ინტერნეტ ბანკის ყოველკვარტალური მომსახურების საკომისიო მხოლოდ ხედვის უფლებით

უფასო

უფასო

TBC DIGIPASS აპლიკაციის პირველადი რეგისტრაციის საკომისიო

20 ლარი

უფასო

TBC DIGIPASS აპლიკაციის განმეორებითი ინსტალაციის საკომისიო

უფასო

უფასო

დიჯიპას მოწყობილობის პირველადი რეგისტრაციის საკომისიო

85 ლარი

85 ლარი

დიჯიპას მოწყობილობის განახლების საკომისიო

85 ლარი

85 ლარი

ტელეფონბანკი

უფასო

უფასო

ავტომატური დავალებები

უფასო**

უფასო**

SMS მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო

1 ლარი

1 ლარი

*აღნიშნული ტარიფი ვრცელდება სტარტაპერებზე, რომელთა რეგისტრიაციის ვადა არ აღემატება 6 თვეს

**იმ შემთხვევაში, თუ დავალებით სრულდება ბანკის გარეთ გადარიცხვა, მოქმედებს ბანკის გადარიცხვის ტარიფები

 

ბიზნეს ბარათები და ლიმიტები

   
ბიზნეს ბარათის ღირებულება 150 GEL
დიზიანებული/დაკარგული ბარათის აღდგება 150 GEL
მინ. ბალანსი

არ მოითხოვება

თანხის განაღდება თიბისი ბანკის ფილიალებში 3000 ლარამდე - 2% (მინ. 2 ლარი), 
უცხოური ვალუტის შემთხვევაში (1000 USD/EURO/GBP-მდე) - 2% (მინ. 1 USD/EURO/GBP), ხოლო 3,000 ლარს ზემოთ 0.6%
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ფილიალებში 2%,  მინ.3 USD/GBP ან 6 GEL
თანხის განაღდება თიბისი, ბაზის, ხალიკ, ზირაათ და კრედო ბანკის ბანკომატებში
 • GEL - 0.2%, მინ. 0.2 GEL
 • USD/EUR/GBP
ბარათიდან განაღდება ლიბერთი ბანკის ბანკომატებში 0.7%, მინ. 0.3 GEL
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატებში 2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP, ან 6 GEL
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი (ბანკში) თიბისი ბანკში - ულიმიტო , სხვა ბანკებში - 35,000 GEL
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი (ბანკომატებში) 15,000 GEL
კვირის ყიდვის ლიმიტი 100,000 GEL
კვირის განაღდების ლიმიტი (ბანკომატში) 75,000 GEL
სტოპ სიაში შეტანა (ადგილობრივი) უფასო
სტოპ სიაში შეტანა  (საერთაშორისო) 50 USD თითოეულ რეგიონზე, ყოველკვიურეული

აკრედიტივი

ტარიფებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯფუფს:

TradeFinance@tbcbank.com.ge

გარანტიები

ტარიფებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯფუფს:

TradeFinance@tbcbank.com.ge

დოკუმენტური ინკასო

ტარიფებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯფუფს:

TradeFinance@tbcbank.com.ge

სხვა მომსახურება

   
ინდივიდუალური სეიფებით სარგებლობა (24 საათი) 0.5 - 3.5 GEL
დაზიანებული უცხოური ვალუტის მიღება 10%
თურქული ლირას, აზერბაიჯანული მანათის, ავსტრალიური დოლარის, ისრაელის შეკელის, დანიური კრონის, პოლონური ზლოტის, შვედური კრონისა და იაპონური იენის ბანკნოტების შეტანა ანგარიშზე 3%
რუსული რუბლის ბანკნოტების შეტანა ანგარიშზე 10%
ბანკნოტების შემოწმება 0.1% მინ. 10 GEL
ინკასაცია ფასი შეთანხმებით
თიბისი ბანკში კლიენტის მონაცემებთან და საბანკო ანგარიშებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ტიპის ცნობის გაცემა აქტიური ანგარიშებიდან 10 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 30 ლარი
ბანკის წინაშე დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემა აქტიური ანგარიშებიდან 10 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის საბუთის აღდგენა პროგრამიდან (მოთხოვნის შემთხვევაში წარწერა „ასლის" მითითება და დამოწმება საოპერაციო ბეჭდით) აქტიური ანგარიშებიდან უფასო
დახურული ანგარიშებიდან უფასო
2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის საბუთის აღდგენა პროგრამიდან (მოთხოვნის შემთხვევაში წარწერა „ასლის" მითითება და დამოწმება საოპერაციო ბეჭდით) აქტიური ანგარიშებიდან 10 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
ნებისმიერი საბუთის დედანის ასლის გაცემა არქივიდან *(მოწმდება კლიენტის და თანამშრომლის ხელმოწერით) აქტიური/დახურული ანგარიშებიდან 40 ლარი

ამონაწერის მიღება საბანკო პროგრამიდან(2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე)

აქტიური ანგარიში

უფასო

დახურული ანგარიში * *

უფასო

ამონაწერის მიღება საბანკო პროგრამიდან(2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე)

აქტიური ანგარიში

20 ლარი

დახურული ანგარიში

30 ლარი

ინდივიდუალურად ნათარგმნი ინგლისურენოვანი ამონაწერის მიღება***(2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე)

აქტიური ანგარიში

20 ლარი

დახურული ანგარიში

30 ლარი

ინდივიდუალურად ნათარგმნი ინგლისურენოვანი ამონაწერის მიღება (2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე)

აქტიური ანგარიში

30 ლარი

დახურული ანგარიში

40 ლარი

დეპოზიტის / სესხის ამონაწერის მიღება

მოქმედი ხელშეკრულება

უფასო

ხელშეკრულების დახურვის/შეწყვეტის თარიღიდან გასულია 2 წელზე ნაკლები

უფასო

ხელშეკრულების დახურვის/შეწყვეტის თარიღიდან გასულია 2 წელზე მეტი

30 ლარი

 

 • პროგრამული ამონაწერი გაიცემა მოთხოვნისთანავე
 
*გარდა სადეპოზიტო და სასესხო ხელშეკრულებებისა.
**დახურული ანგარიშებისთვის 2 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა განისაზღვრება ანგარიშის დახურვის თარიღამდე 2 წლის პერიოდით;
** ინდივიდუალურად ნათარგმნი ინგლისურენოვანი ამონაწერის გაცემის წესი:
 • 18:30 სთ-მდე მოთხოვნილი ამონაწერი გაიცემა იმავე სამუშაო დღეს;
 • 18:30 სთ-ის შემდეგ მოთხოვნილი ამონაწერი გაიცემა მომდევნო სამუშაო დღეს;
 • შაბათს 13:45 სთ-ს შემდეგ მოთხოვნილი ამონაწერი გაიცემა მომდევნო სამუშაო დღის 12:00 სთ-მდე .