ანგარიშები

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა 10 GEL
მიმდინარე ანგარიშის ყოველთვიური საკომისიო 0 GEL
თანხის განაღდება მიმდინარე ანგარიშიდან GEL - 0.2%; სხვა ვალუტა (USD/EUR/GBP/CHF) - < 50,000 USD - 0.6%, >= 50,000 USD - 0.5%
მიმდინარე ანგარიშზე თანხის შეტანა უფასო
შემნახველი ანაბრის გახსნა და მომსახურება უფასო

გადარიცხვები და ვალუტის კონვერტაცია

  GEL USD სხვა ვალუტა
გადარიცხვა თიბისი ბანკში, საკუთარ ანგარიშებს შორის უფასო
გადარიცხვა სხვა ბანკებში* 0.07% მინ. 0.9 GEL 0.2% მინ. 15 USD, მაქს. 500 USD 0.2% მინ. 15 EUR, მაქს. 500 EUR
საბიუჯეტო გადარიცხვები 0.07% მინ. 0.9 GEL - -
გადარიცხვის ლიმიტები (ინტერნეტ, მობაილ და iPad ბანკით) ულიმიტო, დიჯიპასით
გადარიცხვაში შესწორების შეტანა/ მოკვლევა
USD 55 USD
სხვა ვალუტა 55 EUR
კომუნალური გადახდები ფილიალიდან 0.9 GEL
კომუნალური გადახდები ინტერნეტბანკით, მობაილბანკით  0.5 GEL
ვალუტის კონვერატაცია თიბისი ბანკის მიმდინარე კურსით უფასო
ვალუტის კონვერატაცია წინასწარი განაცხადის საფუძველზე ხაზინასთან შეთანხმებით

 

*დამატებითი 20 USD/30 EUR საკომისიოს გადახდის შემთხვევაში მიმღები მიიღებს სრულ თანხას. სხვა შემთხვევაში, მიმღებს გადაერიცხება შუამავალი ბანკის საკომისიოთი ნაკლები თანხა

დისტანციური მომსახურება

   
ინტერნეტ ბანკი დიჯიპასის გარეშე ინტერნეტ ბანკზე რეგისტრაცია - უფასო
კვარტალური მომსახურების საკომისიო - უფასო
ინტერნეტ, მობაილ და iPad ბანკის მომსახურების საკომისიო 15 GEL, კვარტალში
ინტერნეტ ბანკი დიჯიპასით

ინტერნეტ ბანკზე რეგისტრაცია - უფასო

კვარტალური მომსახურების საკომისიო - 15 ლარი

დიჯიპასის მოწყობილობა - 85 ლარი

TBC Digipass აპლიკაცია 20 GEL
ტელეფონბანკი უფასო
ავტომატური დავალებები უფასო*
SMS მომსახურება 1 GEL, ყოველთვიურად

 

*იმ შემთხვევაში, თუ დავალებით სრულდება ბანკის გარეთ გადარიცხვა, მოქმედებს ბანკის გადარიცხვის ტარიფები

ბიზნეს ბარათები და ლიმიტები

   
ბიზნეს ბარათის ღირებულება 150 GEL
დიზიანებული/დაკარგული ბარათის აღდგება 150 GEL
მინ. ბალანსი

არ მოითხოვება

თანხის განაღდება თიბისი ბანკის ფილიალებში
  • GEL - 0.6%, მინ. 0.2 GEL
  • USD/EUR
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ფილიალებში 2%,  მინ.3 USD ან 6 GEL
თანხის განაღდება თიბისი, ვითიბი, ბაზის და ხალიკ ბანკის ბანკომატებში
  • GEL - 0.2%, მინ. 0.2 GEL
  • USD/EUR
ბარათიდან განაღდება ლიბერთი ბანკის ბანკომატებში 0.7%, მინ. 0.3 GEL
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატებში 2%, მინ. 3 USD/EUR, ან 6 GEL
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი (ბანკში) თიბისი ბანკში - ულიმიტო , სხვა ბანკებში - 35,000 GEL
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი (ბანკომატებში) 15,000 GEL
კვირის ყიდვის ლიმიტი 100,000 GEL
კვირის განაღდების ლიმიტი (ბანკომატში) 75,000 GEL
სტოპ სიაში შეტანა (ადგილობრივი) უფასო
სტოპ სიაში შეტანა  (საერთაშორისო) 50 USD თითოეულ რეგიონზე, ყოველკვიურეული

აკრედიტივი

ტარიფებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯფუფს:

TradeFinance@tbcbank.com.ge

გარანტიები

ტარიფებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯფუფს:

TradeFinance@tbcbank.com.ge

დოკუმენტური ინკასო

ტარიფებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯფუფს:

TradeFinance@tbcbank.com.ge

სხვა მომსახურება

   
ინდივიდუალური სეიფებით სარგებლობა (24 საათი) 0.5 - 3.5 GEL
დაზიანებული უცხოური ვალუტის მიღება 10%
რუსული რუბლის, თურქული ლირას, აზერბაიჯანული მანათის, ავსტრალიური დოლარის, ისრაელის შეკელის, დანიური კრონის, პოლონური ზლოტის, შვედური კრონისა და იაპონური იენის ბანკნოტების შეტანა ანგარიშზე 3%
ბანკნოტების შემოწმება 0.1% მინ. 10 GEL
ინკასაცია ფასი შეთანხმებით
საბანკო ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ ცნობის გაცემა აქტიური ანგარიშებიდან 10 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 30 ლარი
საბანკო ანგარიშის სტატუსის შესახებ ცნობის გაცემა აქტიური ანგარიშებიდან 10 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
ბანკის წინაშე დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემა აქტიური ანგარიშებიდან 10 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
კლიენტის ანგარიშიდან არასწორი დანიშნულებით გადარიცხული თანხის საბუთი ცნობის გაცემა აქტიური ანგარიშებიდან 5 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
1 თვემდე საბუთების აღდგენა პროგრამიდან (მოთხოვნის შემთხვევაში - წარწერა "ასლის"  მითითება და  "საოპერაციო" ბეჭდით  დამოწმება) აქტიური ანგარიშებიდან უფასო
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
1 თვიდან 2 წლამდე საბუთების აღდგენა პროგრამიდან (მოთხოვნის შემთხვევაში - წარწერა "ასლის"  მითითება და  "საოპერაციო" ბეჭდით  დამოწმება) აქტიური ანგარიშებიდან 5 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 20 ლარი
2 წელზე მეტი საბუთების აღდგენა პროგრამიდან (მოთხოვნის შემთხვევაში - წარწერა "ასლის"  მითითება და  "საოპერაციო" ბეჭდით  დამოწმება) აქტიური ანგარიშებიდან 20 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 30 ლარი
ნებისმიერი საბუთის დედანის აღდგენა არქივიდან (კლიენტის და ბანკის წარმომადგენლის ხელმოწერა) აქტიური/დახურული ანგარიშებიდან 40 ლარი
ამონაწერი პროგრამიდან* ქართული 2 წელზე ნაკლები აქტიური ანგარიშებიდან უფასო
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
ამონაწერი პროგრამიდან* ქართული 2 წელზე მეტი აქტიური ანგარიშებიდან 20 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 30 ლარი
ამონაწერი პროგრამიდან* ინგლისური** 2 წელზე ნაკლები აქტიური ანგარიშებიდან უფასო
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
ამონაწერი პროგრამიდან* ინგლისური** 2 წელზე მეტი აქტიური ანგარიშებიდან 20 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 30 ლარი
ინდ. თარგმანი*** ინგლისური 2 წელზე ნაკლები აქტიური ანგარიშებიდან 20 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 30 ლარი
ინდ. თარგმანი*** ინგლისური 2 წელზე მეტი აქტიური ანგარიშებიდან 30 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 40 ლარი

 

*   თუ კლიენტს აქვს მიმდინარე სასესხო ვალდებულება, ამონაწერი გაიცემა უფასოდ

**  ინგლისური ამონაწერის გაცემა პროგრამიდან  მოხება მოთხოვნისთანავე;

*** ინგლისური ამონაწერის  გაცემა ინდ. თარგმანით  მოხდება შემდეგნაირად:

  • 15:00 საათამდე მოთხოვნილი ამონაწერი გაიცემა დღის ბოლომდე
  • სხვა შემთხვევებში მეორე სამუშაო დღეს.