მინდა ვნახო:

2021

მოქმედი ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია 15.10.2021-დან, გარდა ხელშეკრულების მე-20 მუხლში განხორციელებული ცვლილება-დამატებებისა, რომელიც ძალაშია ...
ცვლილებები ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ
ფიზიკური პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულებაში განხორციელებული ყველა ცვლილება-დამატება, გარდა ხელშეკრულების მე-20 მუხლში განხორციელებული ...