ხელშეკრულებები
მინდა ვნახო:

2022

მოქმედი ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია ...
ცვლილებები ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ
ცვლილებები ძალაშია 24.09.2022-დან; ცვლილებების სანახავად დააჭირეთ ...