ხელშეკრულებები

რეგულაციები

საგადახდო ინსტრუმენტთან და არაავტორიზებული ან არასწორად შესრულებული გადახდის ოპერაციასთან დაკავშირებული რეგულაციები. გადმოტვირთვა

ინფორმაცია კონკრეტული გადახდის ოპერაციის შესახებ. გადმოტვირთვა

შესრულებული გადარიცხვის გამოთხოვის პროცედურა. გადმოტვირთვა