პროდუქტის აღწერა და პირობები

 

სესხის თანხა

დეპოზიტის ვალუტის შესაბამისად:

ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

სესხის ვადა

ანაბრის ვადის შესაბამისი ვადა

საპროცენტო განაკვეთი

ანაბრის წლიურ სარგებელს + 4%

სესხის უზრუნველყოფა

ანაბარი

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი                                                         დამოკიდებულია სესხის   პირობებზე:                                                                          სესხის თანხა, სესხის ვადა, წლიური პროცენტი და გადახდის პერიოდულობა.

 

მაგალითი: თუ ქეშ-ქავერის თანხა შეადგენს 4 000 ერთეულს, ვადა 12 თვეს, გადახდის ტიპი - ყოველთვიური გადახდები, წლიური საპროცენტო განაკვეთი 12%-ს, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იქნება 12.7%-დან                                                           

ლარის 15% ით გაუფასურების შემთხვევაში

29,98% (ვალუტაში აღებული სესხებისთვის - ზემოთ მოცემული მაგალითიდანგამომდინარე)

სესხის გაცემის/განაღდების საკომისიო

0%

წინსრების საკომისიო საკუთარი სახსრებით დაფარვისას

0%

წინსწრების საკომისიო სხვა ფინანსური ინსტიტუტის მიერ გადაფარვის (რეფინანსირების) შემთხვევაში

2%

პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის

ერთჯერადად არაუმეტეს 20 (ოცი) ლარი / 10 (ათი) აშშ დოლარი / 10 (ათი) ევრო, ვადაგადაცილების სრულ აღმოფხვრამდე. დავალიანების თანხის 0.5% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის (არაუმეტეს ნარჩენი ძირითადი თანხის 0,27%-სა).

ამასთან, ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას.