აიღე სესხი

პროდუქტის აღწერა და პირობები

თუ ხარ თიბისის სახელფასო კლიენტი და პირადი საჭიროებისთვის თანხა დაგჭირდა, ისარგებლე ოვერდრაფტით. ოვერდრაფტის ლიმიტის ასაღებად უზრუნველყოფა არ მოითხოვება და გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი მიზნობრიობით.

 
 
სესხის თანხა ხელფასის 2-მაგი ოდენობა მაქს. 5,000 ლარი
*VIP და კონცეპტ კლიენტებისთვის - ხელფასის 5 მაგი ოდენობა მაქს. 20,000 ლარი
საპროცენტო განაკვეთი(ფიქსირებული) 16%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 17.06%-დან
მსესხებელი საქართელოს მოქალაქე
შემოსავალი ხელფასი
შემოსავლის დადასტურების გზა სახელფასო ამონაწერი
დაანგარიშების თარიღი ყოველი თვის ბოლო რიცხვი
გადახდის თარიღი კლიენტის მიერ არჩეული თარიღი (5-დან 27 რიცხვის ჩათვლით)
მინიმალური გადასახდელი თანხა დაანგარიშების რიცხვის მდგომარეობით ათვისებული ლიმიტის 10%-ს + დარიცხული პროცენტი.
საკრედიტო ლიმიტის  მოქმედების ვადა 2023 წლის 15 ივლისამდე გაცემულ ოვერდრაფტზე 65 წლამდე
2023 წლის 15 ივლისის შემდგომ გაცემულ ოვერდრაფტზე 75 წლამდე
2023 წლის 21 ნოემბრის შემდგომ გაცემულ ოვერდრაფტებზე 70 წლამდე
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის 20 ლარი ვადაგადაცილების პირველ დღეზე, დავალიანების თანხის 0.5% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (ჯამურად, არაუმეტეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგი ოდენობისა).