აიღე სესხი

პროდუქტის აღწერა და პირობები

თუ კი გსურს მანქანის შეძენა მარტივად, შემოსავლის დადასტურების გარეშე - მარტივი ავტოსესხი შენზეა მორგებული.სესხის მისაღებად საკმარისია გქონდეს თანამონაწილეობის თანხა. უზრუნველყოფის ობიექტს წარმოადგენს ავტომანქანა.

 
 
მიზნობრიობა ახალი ან მეორადი ავტომობილის შეძენა
სესხის თანხა 500-150 000 ლარი
სესხის ვადა 6-72 თვე
საპროცენტო განაკვეთი 15% დან ( ლარი) 10.2% დან( აშშ დოლარი) 8.4%-დან( ევრო)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 25.79%-დან (ლარი), 20.35%-დან (აშშ დოლარი), 18.45%-დან(ევრო)
ეფექტური საპრ. განაკვეთი ინდექსირებული სესხის  5 პუნქტით(ლარის) /3 პუნქტით(ვალუტის) ცვლილების შემთხვევაში 31.59%-დან (ლარი), 23.61%-დან (აშშ დოლარი), 21.66%-დან (ევრო)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარის 15% ით გაუფასურების შემთხვევაში  41.84%-დან (აშშ დოლარი), 39.54%-დან (ევრო)
გაცემის საკომისიო 1%, მინ 50 ლარი
სესხის უზრუნველყოფა ავტომანქანა
სიცოცხლის დაზღვევის განაკვეთი 0.72%
მანქანის დაზღვევის განაკვეთი 4.25%
ანგარიშიდან გატანის საკომისიო 0%-0.6% -ანგარიშის ტარიფის მიხედვით
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის 20 ლარი ვადაგადაცილების პირველ დღეზე, დავალიანების თანხის 0.5% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (ჯამურად, არაუმეტეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგი ოდენობისა).
საკომისიო საკუთარი  და სხვა ბანკიდან  წინსწრებით დაფარვისას 0.5% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი
0% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები
თანამონაწილეობა 20%-დან
მსესხებელი საქართველოს მოქალაქე
შემოსავალი შემოსავლის დადასტურება არ მოითხოვება

საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებზე 400,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში

საინტერესო შეთავაზებები MTPL, My Payroll Card, ჩემი სეიფი, ინტერნეტ ბანკი

ცხრილში მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსზე

ცხრილში მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსზე: ლარი - საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი; აშშ დოლარი - Term SOFR; ევრო - ევრიბორი