აიღე სესხი

პროდუქტის აღწერა და პირობები

თუ კი გსურს მანქანის შეძენა მარტივად, შემოსავლის დადასტურების გარეშე - მარტივი ავტოსესხი შენზეა მორგებული.სესხის მისაღებად საკმარისია გქონდეს თანამონაწილეობის თანხა. უზრუნველყოფის ობიექტს წარმოადგენს ავტომანქანა.

 
 
მიზნობრიობა ახალი ან მეორადი ავტომობილის შეძენა
სესხის თანხა 500-150 000 ლარი
სესხის ვადა 6-72 თვე
საპროცენტო განაკვეთი 15% დან ( ლარი) 8.5% დან( აშშ დოლარი)7.3%-დან( ევრო)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 23.08%-დან (ლარი), 16.73%-დან (აშშ დოლარი), 15.48%-დან(ევრო)
ეფექტური საპრ. განაკვეთი ინდექსირებული სესხის  5 პუნქტით(ლარის) /3 პუნქტით(ვალუტის) ცვლილების შემთხვევაში 28.73%-დან (ლარი), 20%-დან (აშშ დოლარი), 18.71%-დან (ევრო)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარის 15% ით გაუფასურების შემთხვევაში  37.43%-დან (აშშ დოლარი), 35.92%-დან (ევრო)
გაცემის საკომისიო 1%, მინ 50 ლარი
სესხის უზრუნველყოფა ავტომანქანა
სიცოცხლის დაზღვევის განაკვეთი 0.72%
მანქანის დაზღვევის განაკვეთი 4.00%
ანგარიშიდან გატანის საკომისიო 0%-0.6% -ანგარიშის ტარიფის მიხედვით
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის 0%-0.6% -ანგარიშის ტარიფის მიხედვით
20 ლარი ვადაგადაცილების პირველ დღეზე, დავალიანების თანხის 0.5% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (ჯამურად, არაუმეტეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგი ოდენობისა).
საკომისიო საკუთარი  და სხვა ბანკიდან  წინსწრებით დაფარვისას 0.5% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი
0% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები
თანამონაწილეობა 20%-დან
მსესხებელი საქართველოს მოქალაქე
შემოსავალი შემოსავლის დადასტურება არ მოითხოვება

საინტერესო შეთავაზებები MTPL, My Payroll Card, ჩემი სეიფი, ინტერნეტ ბანკი

ცხრილში მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსზე