ოფსეტი - არის ფუქნცია სესხზე, რომლის საშუალებითაც ხდება სესხზე დასარიცხი პროცენტის დაანგარიშება. პროდუქტი განკუთვნილია ფიზიკური პირებისთვის, რომლებიც სარგებლობენ იპოთეკური სესხით.
 
ოფსეტის ანგარიში: მსესხებლის/თანამსესხებლის საბარათე ანგარიში (ანგარიშზე არ ხდება პროცენტის დარიცხვა)
 
ოფსეტის ანგარიშის ტარიფები:
 

ბარათის ყოველწლიური მომსახურება

ბარათის ტიპის შესაბამისად

თიბისი ბანკის ფილიალებში

0.6% მინ, 0.1 USD/EUR ან 0.2 GEL (ლარის ანგარიშიდან)

სხვა ბანკეში

2% მინ 3 USD/EUR ან 6 GEL (ლარის ანგარიშიდან)

თანხის განაღდება ბანკომატებში

 

თიბისი ბანკომატებში

0.2% მინ. 0.2 GEL 0.1USD/EUR

სხვა ბანკომატებში

2% მინ. 3 USD/EUR ან 6 GEL (ლარის ანგარიშიდან)

საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში

0%

ბარათზე დარიცხვა

არ ხდება

 
  • აღნიშნულ ანგარიშებზე შეღავათები არ ვრცელდება
 
ოფსეტ ანგარიშის ვალუტა: ლარი, დოლარი, ევრო - სესხის ვალუტის შესაბამისად. სესხის ვალუტა არ უნდა განსხვავდებოდეს ოფსეტის ანგარიშის ვალუტისგან.
  • ოფსეტ ანგარიში ერთ კონკრეტულ სესხზე შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი, კონკრეტული ვალუტის ანგარიში, რომელზე არსებული თანხის შესაბამისად დაითვლება სესხის პროცენტი.
  • ოფსეტ ანგარიშის ცვლილება - შესაძლებელია ოფსეტ ანგარიში შეიცვალოს კლიენტის სურვილის შემთხვევაში (ვალუტის ცვლილების გარეშე). ცვლილების შემთხვევაშიც აქტიური იქნება მხოლოდ ერთი (განახლებული) ანგარიში.
 
ოფსეტ ანგარიშის გახსნა:
  • იმ შემთხვევაში თუ კლიენტს სურს ოფსეტ ფუნქციის გააქტიურება ლარის საბარათე ანგარიშზე, იხსნება მხოლოდ ერთი (ლარის) ანგარიში.
  • თუ კლიენტს სურს უცხოურ ვალუტაში ოფსეტ ანგარიშის გახსნა, კლიენტს ვუხსნით საბარათე ანგარიშს 2 ვალუტით: ლარის და კლიენტის მიერ მოთხოვნილ უცხოური ვალუტის ანგარიშს.
 
 
ოფსეტის ვადა - ნაკლები ან ტოლი შესაბამისი სესხის ვადაზე
 
 
 
 
ოფსეტის ფუნქციის დახმარებით სესხზე პროცენტის დაანგარისების წესი:
 
ოფსეტის ფუნქციის ჩართვის შემთხვეაში სესხზე პროცენტის დაანგარიშება ხდება შემდეგნაირად: სესხის მიმდინარე ნაშთს - ოფსეტის ანგარიშზე განთავსებული თანხა* სესხის წლიურ პროცენტზე/365* დღეების რაოდენობა
 
მაგ: კლიენტის მიმდინარე სესხის თანხა შეადგენს 80 000 აშშ დოლარს. დაფარვის თარიღი აქვს 25 რიცხვში. თვის 1-დან 15 რიცხვამდე ოფსეტ ანგარიშზე ქონდა 25 000 აშშ დოლარი, ხოლო 15 რიცხვიდან 25-მდე- 0 აშშ დოლარი. მაშინ სესხის პროცენტი 1- დან 15 რიცხვამდე დაერიცხება 80 000-25 000=55 000 აშშ დოლარზე, ხოლო 15-დან სესხის მთლიან ნაშთზე ანუ 80 000-ზე.
 
მინიმალური ზღვარი სადამდეც შესაძლებელია შემცირდეს სესხის თანხა, რომლსაც ერიცხება პროცენტი: სესხის მიმდინარე ნაშთის 50%
 
მაგ: თუ სესხის თანხაა 100 000 აშშ დოლარი, ხოლო მსესხებელს ოფსეტ ანგარიშზე 7 დღით აქვს 100 000 აშშ დოლარი- ამ 7 დღის განმავლობაში პროცენტი დაერიცხება 50 000 აშშ დოლარს (სესხის თანხას გამოკლებული ოფსეტ ანგარიშზე არსებულ თანხა, მინიმუმ სესხის მიმდინარე ნაშთის 50 %)
ოფსეტ ანგარიშზე არსებული თანხა: ითვლება ყოველდღიურად, დღის ბოლოს ანგარიშზე დაფიქსირებული ნაშთის შესაბამისად.
 
 
ოფსეტ ანგარიშზე არსებული თანხის მინიმალური ქვედა ზღვარი: 100 ერთეული.
თუ ოფსეტ ანგარიშზე დღის ბოლოს დაფიქსირებული ნაშთი ნაკლებია 100 ერთეულზე - არ ხდება ოფსეტ ფუნქციის გამოყენება.
 
მაგ: კლიენტის მიმდინარე სესხის თანხა შეადგენს 80 000 აშშ დოლარს. დაფარვის თარიღი აქვს 25 რიცხვში. თვის 1-დან 15 რიცხვამდე ოფსეტ ანგარიშზე ქონდა 25 000 აშშ დოლარი, ხოლო 15 რიცხვიდან 25-მდე- 50 აშშ დოლარი. მაშინ სესხის პროცენტი 1-დან 15 რიცხვამდე დაერიცხება 80 000-25 000=55 000 აშშ დოლარზე, ხოლო 15-დან სესხის მთლიან ნაშთზე ანუ 80000-ზე, რადგან ოფსეტ ანგარიშზე არსებული თანხანაკლებია პროცენტის შემცირებისთვის საჭირო თანხის მინიმალური ქვედა ზღვარზე - 100 ერთეულზე.
 
ოფსეტის ფუნქციის გააქტიურება: შესაძლებელია როგორც ახალ ასევე მიმდინარე იპოთეკურ სესხებზე
 
ოფსეტის ჩართვის ღირებულება - სესხის მიმდინარე ნაშთის 0.1%, მინ 30 მაქს 500 ერთეული