პროდუქტის აღწერა და პირობები

თუ უკვე აქირავებ ბინას, რომელსაც კარგი შემოსავალი მოაქვს და კიდევ ერთი ბინის შეძენა გსურს  სესხით, გაქირავების  და შემოსავლის გაზრდის მიზნით, არ არის აუცილებელი, სესხის პირობებს დღესვე აკმაყოფილებდე- სესხის მიღება შეგიძლია სამომავლო იჯარის გათვალისწინებით.

 
 
მიზნობრიობა გასაქირავებელი უძრავი ქონების შეძენა
სესხის თანხა 3000-500 000 აშშ დოლარი* ( ექვივალენტი ლარში ევროში)
სესხის ვადა 6-240 თვე
საპროცენტო განაკვეთი ლარი 13.4%-დან, ევრო 8%-დან, აშშ დოლარი 9.8%-დან(ინდექსზე მიბმული სესხის შემთხვევაში)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარი 15.02%-დან, ევრო 8.35%-დან, აშშ დოლარი 10.31%-დან
ეფექტური საპრ. განაკვეთი ინდექსირებული სესხის  5 პუნქტით(ლარის) /3 პუნქტით(ვალუტის) ცვლილების შემთხვევაში ლარი 16.74%-დან,ევრო 8.35%-დან,  აშშ დოლარი 13.34%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარის 15% ით გაუფასურების შემთხვევაში ევრო 29.59%-დან, აშშ დოლარი 32.13%-დან
გაცემის საკომისიო 0.60%
სესხის უზრუნველყოფა უძრავი ქონება ბინის,კომერციული ფართის ან მიწის ნაკვეთის სახით
სიცოცხლის დაზღვევის განაკვეთი 0.72%
ქონების დაზღვევის განაკვეთი 0.28%
ანგარიშიდან გატანის საკომისიო 0%-0.6% -ანგარიშის ტარიფის მიხედვით
ფიქსირებული პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის ერთჯერადად არაუმეტეს 20 ლარისა  ვადაგადაცილების სრულ აღმოფხვრამდე (ჯამურად, არაუმეტეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგი ოდენობისა)
საკომისიო საკუთარი  და სხვა ბანკიდან  წინსწრებით დაფარვისას 0.5% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი
0% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები
თანამონაწილეობა 10%-დან
მსესხებელი საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე
თანამსესხებელი თანამსესხებელი შესაძლებელია იყოს ოჯახის წევრი. დასაშვებია არაუმეტეს სამი თანამსესხებლისა(ძირითად მსესხებელს + ორი თანამსესხებელი)
შემოსავალი არსებული იჯარა,სამომავლო იჯარა
შემოსავლის დადასტურების გზა საიჯარო ხელშეკრულება
ოფსეტ ფუნქცია უფასო

საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებზე 400,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.

ცხრილში მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსზე

ინდექსი: ლარი - თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი - TIBR 1M ინდექსი; აშშ დოლარი - Term SOFR; ევრო - ევრო ევრიბორის ინდექსი.