ახალი სუბსიდირებული იპოთეკური სესხების გაცემა შესაძლებელია შემდეგი პირობებით

თუ გყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი, მათ შორის, 1 წლამდე ასაკის, თანადაფინანსების პროცენტი განისაზღვრება:
 • სესხის გაცემის დღის მდგომარეობით დაფიქსირებულ სებ-ის რეფინანსირების განაკვეთს - 1,5% (არაუმეტეს 8%-ისა)

თუ გყავს ორი ან ერთი არასრულწლოვანი შვილი, მათ შორის, 1 წლამდე ასაკის, თანადაფინანსების პროცენტი განისაზღვრება:

 • სესხის გაცემის დღის მდგომარეობით დაფიქსირებულ სებ-ის რეფინანსირების განაკვეთს - 3,5% (არაუმეტეს 6%-ისა)

 

შენიშვნა:  

 • თანადაფინანსების ფარგლებში მისაღები მაქსიმალური თანხის ოდენობა: 200,000 ლარი
 • სესხის მიზნობრიობა: უძრავი ქონების შეძენა/მშენებლობა
 • იპოთეკური სესხის მაქსიმალური ვადა: 240 თვე
 • თანადაფინანსირების მაქსიმალური ვადა: სესხის გაცემიდან 60 თვე
 • იმ შემთხვევაში, თუ სესხი გაცემულია 60 თვეზე ნაკლები ვადით, სუბსიდირება განხორციელდება მხოლოდ ამ (სესხის) ვადის ჩათვლით, მიუხედავად იმისა შემდგომ  მოხდება თუ არა სესხის ვადის ცვლილება (გაზრდა).

ვის შეუძლია სარგებლობა

 • სუბსიდირებით სარგებლობისთვის აუცილებელია მსესხებელი იყოს საქართველოს მოქალაქე (სუბსიდირებით სარგებლობის პერიოდში). 
 • დაოჯახებული;
 • მარტოხელა მშობელი;
 • რეგისტრირებულ ქორწინებაში არ მყოფი
 • ქვრივი;

რა მიზნობრიობით შეგიძლია იპოთეკური სესხის აღება

ბინის/სახლის შეძენა/აშენება (როგორც დეველოპერისგან, ასევე კერძო პირისგან);

რა დოკუმენტები დაგჭირდება?

სესხის აღებისას:
 
სამოქალაქო ქორწინებაში მყოფმა პირებმა:
 • სამოქალაქო ქორწინების მოწმობა; 
 
მარტოხელა მშობელმა:
 • ცნობა, რომ არ იმყოფება რეგისტრირებულ ქორწინებაში;
 
ქვრივმა:
 • მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა;
 
შვილების შესახებ ინფორმაცია:
 • ბავშვების დაბადების მოწმობა/ები;
 • შვილად აყვანის შემთხვევაში, შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
 • გერის შემთხვევაში, სტატუსი დგინდება დაბადების მოწმობიდან.
 
!! აღნიშნული დოკუმენტაციის მიღებას შეძლებ საქართველოს იუსტიციის სახლში.
გარდა ჩამოთვლილისა, კომერციულმა ბანკმა შესაძლოა მსესხებელს მოსთხოვოს სესხისგანხილვისთვის საჭირო სხვა დოკუმენტაცია.   

კიდევ რა უნდა გავითვალისწინო?

შესაძენი/ასაშენებელი უძრავი ქონება სუბსიდირების მანძილზე უნდა იყოს იპოთეკით დატვირთული ბანკის სასარგებლოდ; 
აღნიშნულ სესხებზე დაშვებული არ არის საშეღავათო პერიოდი/პროცენტის გადანაწილება

თანადაფინანსებით ვერ ისარგებლებენ მსესხებლები, თუ უკვე ისარგებლეს 2020 წლის იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის პროგრამით.  
 
თუ გყავს შვილად აყვანილ/შეძენილი 1 წლამდე ასაკის ბავშვი
(მეუღლეებს როგორც ერთად, ასევე, ცალ-ცალკე) მხოლოდ ერთხელ შეუძლიათ ისარგებლონ პროგრამით, მიუხედავად იმისა თუ რა რაოდენობის სესხი გაქვს აღებული პროგრამის ფარგლებში;
 თუ გყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი, მათ შორის, 1 წლამდე ასაკის,
შეგიძლია ისარგებლო მეორეჯერაც , თუ შენ პროგრამაში ჩართვის შემდეგ, გააჩენ ან/და შვილად აიყვან მე-4 ან მეტ შვილ(ებ)ს. ასეთ შემთხვევაში შეგიძლია დამატებით აიღო სესხი და ჯამური მოცულობა შენს მიერ აღებული სუბსიდირებული სესხების არ უნდა აჭარბებდეს 200 00 ლარს. 

მრავალშვილიანთა/ახალშობილთა სუბსიდირებული პროგრამის მაგალითები

მრავალშვილიანთა/ახალშობილთა სუბსიდირებული პროგრამის („სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის" სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ) ფარგლებში გაცემული სესხების შემთხვევაში სსიპ „აწარმოე საქართველოში"-ის (შემდგომში „სახელმწიფო" / „სააგენტო") მიერ თანადაფინანსების წილის განსაზღვრის პირობები და მაგალითები.

 

თუ, სესხის გრაფიკით გათვალისწინებული გადასახდელი პროცენტის (თანხის) გადახდის დღის მდგომარეობით საქართველოს ეროვნული ბანკის (შემდგომში „ეროვნული ბანკი" / „სებ") მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი შეადგენს 10%, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს მიერ თანადაფინანსების წილი განისაზღვრება შემდეგნაირად:

მრავალშვილიანთა თანადაფინანსება: 10% (რეფინანსირების განაკვეთს) - 1.5% (არაუმეტეს 8 %-სა) -> 8%

              ახალშობილთა თანადაფინანსება: 10% (რეფინანსირების განაკვეთს) - 3.5% (არაუმეტეს 6%-სა) ->6%

 

თუ, სესხის მოქმედების პერიოდში შეიცვალა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი და გახდა 9%, ასეთ შემთხვევაში შეიცვლება სახელმწიფოს მიერ თანადაფინანსების წილი და განისაზღვრება შემდეგნაირად:

მრავალშვილიანთა თანადაფინანსება: 9% (რეფინანსირების განაკვეთს) -1.5% (არაუმეტეს 8%-სა) –> 7.5%

              ახალშობილთა თანადაფინანსება: 9% (რეფინანსირების განაკვეთს) -3.5% (არაუმეტეს 6%-სა) –> 5.5%

 

თუ, სესხის მოქმედების პერიოდში ისევ გაიზრდება ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი და მაგალითად გაზრდის შედეგად გახდება 13%, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს მიერ თანადაფინანსების წილი განისაზღვრება შემდეგნაირად:

მრავალშვილიანთა თანადაფინანსება: 13% (რეფინანსირების განაკვეთს)- 1.5% (არაუმეტეს 8 %-სა) -> 8%

              ახალშობილთა თანადაფინანსება: 13% (რეფინანსირების განაკვეთს) - 3.5% (არაუმეტეს 6%-სა) ->6%

 

სებ-ის რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების (შემცირების / გაზრდის) მიუხედავად, სახელმწიფოს მიერ თანადაფინანსების მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება შემდეგნაირად:

მრავალშვილიანთა თანადაფინანსება: 8%

ახალშობილთა თანადაფინანსება: 6%

 

ამავდროულად, თუ, სესხის მოქმედების პერიოდში ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი ცვლილების შედეგად გაუტოლდება 5%-ს,  შეჩერდება თანადაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც განახლდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში და იმ მომენტიდან, როდესაც (თუ) სებ-ის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი გაიზრდება 5%-ზე მეტი ოდენობით.

 

მაგალითები:

მსესხებელს აქვს სესხი 200 000 ლარის ოდენობით, რომელიც გაცემულია შერეულგანაკვეთიანი პროცენტით: ფიქსირებულ საპროცენტო პერიოდში 11.4%, ხოლო ინდექსირებულ საპროცენტო პერიოდში, 12.2% (ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში არსებულ (დაფიქსირებულ) საჯარო ინდექსს დამატებული ბანკის პროცენტი), ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილებები თანხობრივად აისახება შემდეგნაირად:

 

 1. როდესაც რეფინანსირების განაკვეთი არის 10%, ფიქსირებულ პერიოდში ყოველთვიურად გადასახდელი ჯამური თანხაა - 2000 ლარი:

ახალშობილთა თანადაფინანსების შემთხვევაში:

 • ძირი 180 ლარი
 • დაზღვევა 100 ლარი
 • კლიენტის გადასახდელი პროცენტის წილი: 5.4% -  800 ლარი
 • სააგენტოს გადასახდელი პროცენტის წილი: 6% - 920 ლარი

მრავალშვილიანთა თანადაფინანსების შემთხვევაში:

 • ძირი 180 ლარი
 • დაზღვევა 100ლარი
 • კლიენტის გადასახდელი პროცენტის წილი: 3.4% - 600 ლარი
 • სააგენტოს გადასახდელი პროცენტის წილი: 8% -  1120ლარი

 

რეფინანსირების განაკვეთის 9%-მდე შემცირების შემთხვევაში, ფიქსირებულ პერიოდში ყოველთვიურად ჯამურად გადასახდელი თანხა  რჩება უცვლელი - 2000 ლარი, თუმცა იცვლება კლიენტისა და სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი შენატანები (გადასახდელი პროცენტის წილები):

ახალშობილთა თანადაფინანსების შემთხვევაში:

 • ძირი 180 ლარი
 • დაზღვევა 100 ლარი
 • კლიენტის გადასახდელი პროცენტის წილი: 5.9% - 900 ლარი
 • სააგენტოს გადასახდელი პროცენტის წილი: 5.5% - 820 ლარი

მრავალშვილიანთა თანადაფინანსების შემთხვევაში:

 • ძირი 180 ლარი
 • დაზღვევა 100 ლარი
 • კლიენტის გადასახდელი პროცენტის წილი: 3.9% - 680 ლარი
 • სააგენტოს გადასახდელი პროცენტის წილი: 7.5% - 1040 ლარი.

 

 1. თუ სესხი არის ინდექსირებულ პერიოდში და მიმდინარე რეფინანსირების განაკვეთია 10%, სესხის პროცენტი - 12.2%, ყოველთვიურად გადასახდელი ჯამური თანხაა - 2500 ლარი:

ახალშობილთა თანადაფინანსების შემთხვევაში:

 • ძირი 250 ლარი
 • დაზღვევა 100 ლარი
 • კლიენტის გადასახდელი პროცენტის წილი: 6.2% - 1200 ლარი
 • სააგენტოს გადასახდელი პროცენტის წილი: 6% - 950 ლარი

მრავალშვილიანთა თანადაფინანსების შემთხვევაში:

 • ძირი 250 ლარი
 • დაზღვევა 100 ლარი
 • კლიენტის გადასახდელი პროცენტის წილი: 4.2% - 700 ლარი
 • სააგენტოს გადასახდელი პროცენტის წილი: 8% - 1450 ლარი

 

რეფინანსირების განაკვეთის 9%-მდე შემცირების შემთხვევაში, ინდექსირებულ პერიოდში შეიცვლება სესხის როგორც ყოველთვიურად გადასახდელი პროცენტი, ასევე, მსესხებლისა და სააგენტოს გადასახდელი პროცენტის წილი. სესხის პროცენტი იქნება 11.2%, ხოლო ყოველთვიურად გადასახდელი ჯამური თანხაა  2200 ლარი:

ახალშობილთა თანადაფინანსების შემთხვევაში:

 • ძირი 250 ლარი
 • დაზღვევა 100 ლარი
 • კლიენტის გადასახდელი პროცენტის წილი: 5.2% - 900 ლარი
 • სააგენტოს გადასახდელი პროცენტის წილი: 6% - 950 ლარი

 

მრავალშვილიანთა თანადაფინანსების შემთხვევაში:

 • ძირი 250 ლარი
 • დაზღვევა 100  ლარი
 • კლიენტის გადასახდელი პროცენტის წილი: 3.2% - 500 ლარი
 • სააგენტოს გადასახდელი პროცენტის წილი: 8% - 1350 ლარი.

დეველოპერთა სუბსიდირებული პროგრამის მაგალითები

დეველოპერთა სუბსიდირებული პროგრამის („იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის" სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ) ფარგლებში გაცემული სესხების შემთხვევაში სსიპ „აწარმოე საქართველოში"-ის (შემდგომში „სახელმწიფო" / „სააგენტო") მიერ თანადაფინანსების წილის განსაზღვრის პირობები და მაგალითები:

 

 1. თუ სესხი გაიცა ფიქსირებულ საპროცენტო განაკვეთით და/ან სესხი გაიცა შერეული განაკვეთით და დადგა ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მოქმედების პერიოდი და სესხის გაცემის დღის მდგომარეობით ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი შეადგენდა 10%, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს მიერ თანადაფინანსების წილი განისაზღვრება შემდეგნაირად:

              10% (რეფინანსირების განაკვეთს) - 4.25% (არაუმეტეს 4%-სა) -> 4%.

ხოლო, თუ სესხის გაცემის დღის მდგომარეობით სებ-ის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი შეადგენდა 8%, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს მიერ თანადაფინანსების წილი განისაზღვრება შემდეგნაირად:

              8% (რეფინანსირების განაკვეთს) - 4.25% (არაუმეტეს 4%-სა) -> 3.75%.

ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მოქმედების პერიოდში სებ-ის რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების მიუხედავად, სააგენტოს თანადაფინანსების წილი არ შეიცვლება (თანადაფინანსების მიზნებისთვის გამოყენებული იქნება სესხის გაცემის დღის მდგომარეობით ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი).

 

 1. თუ სესხი გაიცემა ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით და/ან სესხი გაიცა შერეული განაკვეთით და დადგა ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთის მოქმედების პერიოდი, სააგენტოს თანადაფინანსების მიზნებისთვის გამოყენებული იქნება სესხის გაცემის / საპროცენტო განაკვეთის პერიოდის ცვლილების დღის მდგომარეობით ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი, რომელიც შეიცვლება (გაიზრდება / შემცირდება) სებ-ის რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

მაგალითად:     

თუ, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთის პერიოდის დროს სებ-ის რეფინანსირების განაკვეთი იყო 10%, სააგენტოს თანადაფინანსება იქნება - 10% (რეფინანსირების განაკვეთს) -4.25% (არაუმეტეს 4%-სა) -> 4%.

 

სესხის გაცემის / საპროცენტო განაკვეთის პერიოდის ცვლილების შემდგომ (სესხის მოქმედების პერიოდში) სებ-ის რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების (გაზრდის/შემცირების) შემთხვევაში, შესაბამისად გაიზრდება/შემცირდება სააგენტოს თანადაფინანსების პროცენტიც (წილიც).

მაგალითად:

თუ, სესხის გაცემის / საპროცენტო განაკვეთის პერიოდის ცვლილების შემდგომ (სესხის მოქმედების პერიოდში) რეფინანსირების განაკვეთი გახდა 8%, სააგენტოს თანადაფინანსება განისაზღვრება შემდეგნაირად: 8% (რეფინანსირების განაკვეთს) - 4.25% (არაუმეტეს 4%-სა) -> 3.75%.

ხოლო, თუ, სესხის მოქმედების პერიოდში ისევ გაიზრდება ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი და მაგალითად გაზრდის შედეგად გახდება 9%, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს მიერ თანადაფინანსების წილი განისაზღვრება შემდეგნაირად: 9% (რეფინანსირების განაკვეთს) - 4.25% (არაუმეტეს 4%-სა) -> 4%.

 

ამავდროულად, თუ, სესხის მოქმედების პერიოდში ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შედეგად გაუტოლდება 5%-ს, შეჩერდება თანადაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც განახლდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში და იმ მომენტიდან, როდესაც (თუ) სებ-ის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი გაიზრდება 5%-ზე მეტი ოდენობით.

მაგალითები:

მსესხებელს აქვს სესხი 135 000 ლარის ოდენობით, რომელიც გაცემულია შერეულგანაკვეთიანი პროცენტით: ფიქსირებულ პერიოდში - 12.25%, ინდექსირებულ პერიოდში 13.75% (ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში არსებულ (დაფიქსირებულ) საჯარო ინდექსს დამატებული ბანკის პროცენტი) და სესხის გაცემის მომენტში ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი იყო 8%, კლიენტის / სახელმწიფოს მიერ გადასახდელი თანხ(ებ)ის ოდენობა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

 1. თუ სესხი გაიცა ფიქსირებულ პროცენტში, ყოველთვიურად გადასახდელი ჯამური თანხაა 2000 ლარი:
 • ძირი 550 ლარი
 • დაზღვევა 90 ლარი
 • კლიენტის გადასახდელი პროცენტის წილი: 8.5% -1000 ლარი
 • სააგენტოს გადასახდელი პროცენტის წილი: 3.75% - 360 ლარი

 

ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მოქმედების პერიოდში სებ-ის რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების მიუხედავად, სააგენტოს თანადაფინანსების წილი არ შეიცვლება (თანადაფინანსების მიზნებისთვის გამოყენებული იქნება სესხის გაცემის დღის მდგომარეობით ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი). ასევე, არ შეიცვლება ყოველთვიურად გადასახდელი ჯამური თანხა/თანხები.

 

სესხის ინდექსირებულ პერიოდში გადასვლისას, თუ საპროცენტო განაკვეთის პერიოდის ცვლილების დღის მდგომარეობით რეფინანსირების განაკვეთია 8% და სესხის პროცენტი 13.75%, ყოველთვიურად გადასახდელი ჯამური თანხაა 2600 ლარი:

 • ძირი 600 ლარი
 • დაზღვევა 100 ლარი
 • კლიენტის გადასახდელი პროცენტის წილი: 10% - 1400 ლარი
 • სააგენტოს გადასახდელი პროცენტის წილი: 3.75% - 500 ლარი

 

 1. თუ სესხი გაიცემა ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით, სესხის გაცემის მომენტში რეფინანსირების განაკვეთია 10%, ხოლო სესხის საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 15.75%-ს და სესხზე ყოველთვიურად გადასახდელი ჯამური თანხაა 2800 ლარი:
 • ძირი 600 ლარი
 • დაზღვევა 100 ლარი
 • კლიენტის გადასახდელი პროცენტის წილი: 11.75% - 1550 ლარი
 • სააგენტოს გადასახდელი პროცენტის წილი: 4% - 550 ლარი

 

რეფინანსირების განაკვეთის 9%-მდე შემცირების შემთხვევაში, შეიცვლება სესხის როგორც ყოველთვიურად გადასახდელი პროცენტი (თანხა), ასევე, მსესხებლისა და სააგენტოს გადასახდელი პროცენტის წილ(ებ)ი: სესხის პროცენტი იქნება 14.75%, ხოლო ყოველთვიურად გადასახდელი ჯამური თანხაა 2700 ლარი.