პროდუქტის აღწერა და პირობები

 

 პროდუქტი

ლომბარდის სესხი - ვადის ბოლოს დაფარვით

ლომბარდის სესხი - გრაფიკიანი

სესხის ვადა

ლომბარდის სესხი - ვადის ბოლოს დაფარვით 1,2,3 თვის ვადით

ლომბარდის სესხი - გრაფიკიანი 4-48 თვის ვადით

სესხის ვალუტა

ლარი

საპროცენტო განაკვეთი

1 თვიანი სესხი - 1 თვე - 12%, პროლონგაციის შემდეგ - 18%

2-3 თვიანი სესხი - 18 %

გრაფიკიანი სესხი - 18%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

1 თვიანი სესხი - 1 თვე - 13,18%-დან, პროლონგაციის შემდეგ - 19,64%-დან

2-3 თვიანი სესხი - 19,64%-დან

გრაფიკიანი სესხი - 19,64%-დან

გაცემის საკომისიო

0,5 ლარი

პროლონგაციის საკომისიო

0,5 ლარი

სესხის უზრუნველყოფა

ოქრო, ბრილიანტი

მსესხებელი

რეზიდენტი/ მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე, სრულწლოვანი ფიზიკური პირი

ყოველდღიური პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის:

0,27% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის (არაუმეტეს ნარჩენი ძირითადი თანხის 0,27%-სა). ამასთან, ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას.

*ლომბარდის სესხები გაიცემა მხოლოდ ლარში