პროდუქტის აღწერა და პირობები

თუ გსურთ ბინის შეძენა ბანკის პარტნიორ დეველოპერულ კომპანიაში, აიღე იპოთეკური სესხი შემოსავლის შესწავლის გამარტივებული მიდგომით.

 
 
მიზნობრიობა ბინის შეძენა ბანკის პარტნიორ დეველოპერულ კომპანიაში
სესხის თანხა 30 000-600 000 ლარი
სესხის ვადა 6-240 თვე (სესხის უცხოურ ვალუტაში აღების შემთხვევაში 120 თვე)
საპროცენტო განაკვეთი ლარი 13.9%-დან, ევრო 6.7%-დან, აშშ დოლარი 8.8%-დან(ინდექსზე მიბმული სესხის შემთხვევაში)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარი 15.44%-დან, ევრო 7.49%-დან, აშშ დოლარი 9.76%-დან
ეფექტური საპრ. განაკვეთი ინდექსირებული სესხის 5 პუნქტით(ლარის) /3 პუნქტით(ვალუტის) ცვლილების შემთხვევაში ლარი 21.26%-დან, ევრო 10.72%-დან, აშშ დოლარი 11.06%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარის 15% ით გაუფასურების შემთხვევაში ევრო 28.52%-დან, აშშ დოლარი 31.46%-დან
გაცემის საკომისიო 0.40%
სესხის უზრუნველყოფა სესხის თანხით შეძენელი უძრავი ქონება
თანამონაწილეობა 20 %-დან
სიცოცხლის დაზღვევის განაკვეთი 0.72%
ქონების დაზღვევის განაკვეთი 0.28%
ანგარიშიდან გატანის საკომისიო 0%-0.6% -ანგარიშის ტარიფის მიხედვით
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის 20 ლარი ვადაგადაცილების პირველ დღეზე, დავალიანების თანხის 0.5% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (ჯამურად, არაუმეტეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგი ოდენობისა).
საკომისიო საკუთარი და სხვა ბანკიდან წინსწრებით დაფარვისას 0.5% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი
0% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები
მსესხებელი საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე
თანამსესხებელი N/A
შემოსავლის დადასტურების გზა შემოსავლის დადასტურება შესაძლებელია გამარტივებული მიდგომით

საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებზე 200,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.
ცხრილში მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსზე

ინდექსი: ლარი - საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი; აშშ დოლარი - Term SOFR; ევრო - ევრო ევრიბორის ინდექსი.