პროდუქტის აღწერა და პირობები

თუ გსურთ ბინის შეძენა ბანკის პარტნიორ დეველოპერულ კომპანიაში, აიღე იპოთეკური სესხი შემოსავლის შესწავლის გამარტივებული მიდგომით.

 
 
მიზნობრიობა ბინის შეძენა ბანკის პარტნიორ დეველოპერულ კომპანიაში
სესხის თანხა 30 000-600 000 ლარი
სესხის ვადა 6-240 თვე (სესხის უცხოურ ვალუტაში აღების შემთხვევაში 120 თვე)
საპროცენტო განაკვეთი ლარი 13.4%-დან, ევრო 8%-დან, აშშ დოლარი 9.8%-დან(ინდექსზე მიბმული სესხის შემთხვევაში)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარი 15.02%-დან, ევრო 8.35%-დან, აშშ დოლარი 10.31%-დან
ეფექტური საპრ. განაკვეთი ინდექსირებული სესხის  5 პუნქტით(ლარის) /3 პუნქტით(ვალუტის) ცვლილების შემთხვევაში ლარი 16.74%-დან,ევრო 8.35%-დან,  აშშ დოლარი 13.34%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარის 15% ით გაუფასურების შემთხვევაში ევრო 29.59%-დან, აშშ დოლარი 32.13%-დან
გაცემის საკომისიო 0.60%
სესხის უზრუნველყოფა სესხის თანხით შეძენელი უძრავი ქონება
თანამონაწილეობა 20 %-დან
სიცოცხლის დაზღვევის განაკვეთი 0.72%
ქონების დაზღვევის განაკვეთი 0.28%
ანგარიშიდან გატანის საკომისიო 0%-0.6% -ანგარიშის ტარიფის მიხედვით
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის 20 ლარი ვადაგადაცილების პირველ დღეზე, დავალიანების თანხის 0.5% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (ჯამურად, არაუმეტეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგი ოდენობისა).
საკომისიო საკუთარი და სხვა ბანკიდან წინსწრებით დაფარვისას 0.5% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი
0% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები
მსესხებელი საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე
თანამსესხებელი N/A
შემოსავლის დადასტურების გზა შემოსავლის დადასტურება შესაძლებელია გამარტივებული მიდგომით

საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებზე 400,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.
ცხრილში მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსზე

ინდექსი: ლარი - თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი - TIBR 1M ინდექსი; აშშ დოლარი - Term SOFR; ევრო - ევრო ევრიბორის ინდექსი.