პროდუქტის აღწერა და პირობები

შეიძინე შერჩეული ნივთი მაღაზიიდან  გაუსვლელად, ბანკში ვიზიტის გარეშე.
 
 
სესხის თანხა 100-15 000 ლარი
სესხის ვადა 3 - 48 თვე
საპროცენტო განაკვეთი თვეში 1%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 23.15%-დან
გაცემის საკომისიო 0%
სესხის მომსახურების საკომისიო 1.90 ლარი
ყოველდღიური პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის 2 ლარისა  ვადაგადაცილების სრულ აღმოფხვრამდე (არაუმეტეს დავალიაების 1.5-მაგი ოდენობისა)
საკომისიო საკუთარი სახსრებით  და სხვა ბანკიდან  წინსწრებით დაფარვისას არაუმეტეს ნარჩენი ძირითადი თანხის 0,27%-სა
(ჯამურად, არაუმეტეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგი ოდენობისა)
   
შემოსავალი ხელფასი, იჯარა, გზავნილები, თვითდასაქმებიდან შემოსავალი
შემოსავლის დადასტურების გზა სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან ან შემოსავლების სამსახურიდან, საიჯარო ხელშეკრულება, გზავნილების ამონაწერი. თუ ხარ თვითდსაქმებული, მისაღებია სამუშაო ადგილის ფოტო დასაბუთება ბანკის წარმომადგენლის სამუშაო ადგილზე ვიზიტის საფუძველზე