ჩვენ შესახებ

საბჭომ შექმნა სამი ძირითადი კომიტეტი: აუდიტის კომიტეტი, ანაზღაურების კომიტეტი და კორპორატიული მმართველობისა და ნომინაციის კომიტეტი. 

ასევე შეიქმნა რისკების, ეთიკისა და შესაბამისობის კომიტეტი. ამ კომიტეტების წევრები ინიშნება საბჭოს მიერ. დამტკიცებული ტექნიკური დავალების თანახმად, კომიტეტების თავმჯდომარეები დამოუკიდებელი წევრები არიან.

კომიტეტები რეკომენდაციებს გასცემენ ძირითად სფეროებთან მიმართებაში, უზრუნველყოფენ  სათანადო სისტემებისა და კონტოლების არსებობას მთლიანი ჯგუფის მასშტაბით რისკების მართვის მიზნებისათვის, მათ შორის შესაბამისობის განხორციელებასა და მონიტორინგს.


წევრები

  თავმჯდომარე     წევრი

 

წევრი აუდიტის კომიტეტი ანაზღაურების კომიტეტი კორპორაციული მართვის და ნომინაციის კომიტეტი რისკების კომიტეტი
ნიკოლოზ ენუქიძე    
ნიკოლას დომინიკ ჰააგი
მარია ლუიზა ჩიკონიანი  
ცირა კემულარია  
არნე ბერგრენი    
ერიკ რაჯენდრა    

აუდიტის კომიტეტი

ჯგუფის აუდიტის კომიტეტი პასუხისმგებელია:

 1. ჯგუფს წარუდგინოს ფინანსური უწისები და გაანალიზოს ჯგუფის ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების პოლიტიკები, მათ შორის გააკეთოს ოფიციალური და  სავაჭრო განცხადებები ჯგუფის ფინანსურ შედეგებთან დაკავშირებით ;
 2. შიდა და გარე აუდიტორებთან ურთიერთობებზე და შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ფუნქციებისა და ეფექტიანობის შეფასებაზე;
 3. ჯგუფის პროცედურების განხილვაზე თაღლითობის რისკის გამოვლენის, მონიტორინგისა და მართვის მიზნით;
 4. საბჭოსათვის რეკომენდაციის გაწევაზე გარე აუდიტორების დანიშვნასთან, ხელახლა დანიშვნასთან და გათავისუფლებასთან დაკავშირებით;    
   
 5. წლიური გარე აუდიტის ტიპის,  მასშტაბისა და შედეგების განხილვაზე;
 6. რეკომენდაციის გაწევაზე აუდიტის საზღაურთან დაკავშირებით და გარე აუდიტორების ეფექტიანობისა და დამოუკიდებლობის ყოველწლიურ შეფასებაზე; და   
 7. ჯგუფის შიდა კონტროლებისა და სისტემების მიმოხილვაზე ფინანსური და არაფინანსური რისკების შეფასებისა და შემცირების მიზნით.

აუდიტის კომიტეტი ოთხი წევრისაგან შედგება. კომიტეტს თავმჯდომარეობს ნიკოლას დომინიკ ჰააგი.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია კომიტეტის ამჟამინდელი შემადგენლობა:

სახელი და გვარი თანამდებობა დანიშვნის წელი
ნიკოლას დომინიკ ჰააგი დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი 2016
ნიკოლოზ ენუქიძე დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი 2016
მარია ლუისა ჩიკონიანი დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი 2018
ცირა კემულარია დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი 2018
 

The Audit Committee Charter

Download

რისკის კომიტეტი

რისკების, ეთიკისა და შესაბამისობის კომიტეტი პასუხისმგებელია ჯგუფთან დაკავშირებული ყოველდღიური გადაწყვეტილებების მიღებაზე გარდა იმ გადაწყვეტილებებისა, რომლებსაც იღებს საბჭო.  სახელდობრ, კომიტეტი ასრულებს შემდეგ ფუნქციებს:

 1. ჯგუფის რისკების მართვის სტრატეგიის, რისკის მადისა და ტოლერანტობის, რისკების მართვის სისტემისა და რისკების პოლიტიკების ანალიზი და შეფასება;
 2. პროცესების ანალიზი და მონიტორინგი კანონებთან, რეგულაციებთან და ეთიკის კოდექსთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად;
 3. შიდა და გარე აუდიტორების მიერ შესაბამისობის, ეთიკისა და რისკების მართვის ფუნქციებთან მიმართებაში გამოვლენილი შიდა კონტროლის ხარვეზების გამოსწორების მონიტორინგი ;
 4. კომიტეტის მუშაობის ყოველწლიური თვით-შეფასება და შესაბამისი შედეგების საბჭოსათვის წარდგენა;
 5. რისკების მართვის ძირითადი ჩარჩო დოკუმენტისა და პოლიტიკის სხვა დოკუმენტების ანალიზი და მათ დასამტკიცებლად საბჭოსათვის შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევა.

კომიტეტს თავმჯდომარეობს ნიკოლას დომინიკ ჰააგი, წამყვანი დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია კომიტეტის ამჟამინდელი შემადგენლობა:

სახელი თანამდებობა დანიშვნის წელი
ნიკოლოზ ენუქიძე წამყვანი დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი 2016
ნიკოლას დომინიკ ჰააგი დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი 2016
მარია ლუისა ჩიკონიანი დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი 2018
ცირა კემულარია დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი 2018

 

იხილეთ რისკების, ეთიკისა და შესაბამისობის კომიტეტის ტექნიკური დავალება.

Download

ანაზღაურების კომიტეტი

ჯგუფის ანაზღაურების კომიტეტი შეიქმნა გენერალური დირექტორის მოადგილის, თავმჯდომარის, აღმასრულებელი დირექტორებისა და აღმასრულებელი მენეჯმენტის სხვა წევრების ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ჩარჩო დოკუმენტისა და უფრო ფართო პოლიტიკის შესაბამისი წესით განსაზღვრისა და საბჭოსათვის შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევის მიზნით.

ანაზღაურების კომიტეტი ასევე ზედამხედველობს ჯგუფის ფარგლებში ნებისმიერ ცვლილებას თანამშრომელთა სარგებლების სტრუქტურაში. ანაზღაურების კომიტეტს მოეთხოვება ანგარიშის მომზადება ჯგუფის ანაზღაურების პოლიტიკისა და პრაქტიკის შესახებ, რომელიც შედის ჯგუფის წლიურ ანგარიშში და უზრუნველყოფა იმისა, რომ ეს ანგარიში ყოველწლიურად დასამტკიცებლად წარედგინოს აქციონერებს.

ანაზღაურების კომიტეტი სამი წევრისაგან შედგება. კომიტეტს თავმჯდომარეობს მარია ლუისა ჩიკონიანი.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია კომიტეტის ამჟამინდელი შემადგენლობა:

სახელი თანამდებობა დანიშვნის წელი
მარია ლუისა ჩიკონიანი დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი 2018
ნიკოლას დომინიკ ჰააგი დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი 2016
ნიკოლოზ ენუქიძე წამყვანი დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი 2016


იხილეთ ანაზღაურების კომიტეტის ტექნიკური დავალება:

Download

კორპორაციული მართვის და ნომინაციის კომიტეტი

კორპორატიული მმართველობისა და ნომინაციის კომიტეტი შეიქმნა საბჭოს სტრუქტურის, სიდიდისა და შემადგენლობის (მათ შორის უნარების, ცოდნისა და მრავალგვარობის) რეგულარულად გასაანალიზებლად.

კომიტეტს მოეთხოვება განიხილოს დირექტორებისა და სხვა მაღალი თანამდებობის პირების მონაცვლეობა მართვაში; მოამზადოს რეკომენდაციები საბჭოსათვის წარსადგენად აღმასრულებელი და არააღმასრულებელი დირექტორებისა და საბჭოს კომიტეტების წევრების დანიშვნასთან დაკავშირებით. კომიტეტი ასევე ზედამხედველობს საბჭოს ეფექტიანობის ყოველწლიურ შეფასებას.

კორპორატიული  მმართველობისა და ნომინაციის კომიტეტი სამი წევრისაგან შედგება.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია კომიტეტის ამჟამინდელი შემადგენლობა:

სახელი თანამდებობა დანიშვნის წელი
სტეფან ვილკე წამყვანი დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი 2016
ნიკოლოზ ენუქიძე დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი 2018


იხილეთ კორპორატიული მმართველობისა და ნომინაციის კომიტეტის ტექნიკური დავალება

Download