ჩემი ბიზნესისთვის


სავალუტო სვოპის გარიგება არის შეთანხმება ბანკსა და კლიენტს შორის ვალუტის კონვერტაციის ერთდროულად ყიდვა და გაყიდვის შესრულებაზე, წინასწარ შეთანხმებული გაცვლითი კურსით, სხვადასხვა ანგარიშსწორების თარიღებზე. სავალუტო სვოპის გარიგების შესრულება კონკრეტული თარიღისთვის, არის სავალდებულო. 

ვინ და რა შემთხვევაში იყენებს სავალუტო სვოპს?

  • კომპანიები რომლებსაც აქვთ ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში, ხოლო ანგარიშსწორება პარტნიორთან ან ბიუჯეტთან უნდა მოახდინონ ეროვნულ ვალუტაში, ამავდროულად ძირითადი თანხის შენახვა უცხოურ ვალუტაში ურჩევნიათ;
  • სურთ დროებით გაცვალონ უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ფულადი სახსრები კონტრვალუტაზე (ეროვნულ ვალუტაზე) დღეს მოქმედი მიმდინარე საბაზრო კურსით და მომავალში დაიბრუნონ უცხოურ ვალუტაში ფულადი სახსრები დაფიქსირებული კურსით.

მაგალითი:  ქართული  კომპანია რომელსაც საიმპორტო  საქონელი  შემოაქვს ევროპიდან და ანგარიშსწორებას თავის პარტნიორთან სისტემატიურად ახდენს უცხოურ ვალუტაში,  ხოლო  ეროვნულ ვალუტაში თანხები ესაჭიროება  მხოლოდ ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებისას. 

იმისათვის, რომ კლიენტმა მომავალში აიცილოს ევრო/ლართან მიმართებაში გაუფასურების რისკი, იგი ყიდულობს სავალუტო სვოპს და გარიგებისას აფიქსირებს მომავალ გაცვლით კურსს.


საკონტაქტო ინფორმაცია

თიბისი ბანკის ხაზინა

Tel: +322 2 27 27 28
+332 2 27 27 25
+332 2 27 27 27 (*1108, *1105,*1173)

e-mail: treasury@tbcbank.com.ge
Dealing Code: TBCG