ჩემი ბიზნესისთვის
 • გადასარიცხი თანხა არ არის შეზღუდული
 • დაბალი საკომისიო
 • უფასო გადარიცხვები თიბისი ბანკის მასშტაბით
უფასო
გადარიცხვა თიბისი ბანკში

ზოგადი აღწერა

თანხის ქვეყნის ფარგელბში ან საზღვარგარეთ გაგზავნა გჭირდებათ? ისარგებლეთ საბანკო გადარიცხვებით და გააგზავნეთ თანხა უსაფრთხოდ, ნებისმიერი მიმართულებით. 

საბანკო გადარიცხვებით თანხა ყოველთვის მიაღწევს ადრესატამდე სულ რამდენიმე სამუშაო დღეში.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სავალოტო ოპერაციებთან დაკავშირებით

ტარიფები

ციფრული ბანკით საკუთარ ანგარიშებს შორის  და სხვასთან გადარიცხვა (ნებისმიერი ვალუტა)

უფასო

ფილიალებში საკუთარ ანგარიშებს შორის  და სხვასთან გადარიცხვა (ნებისმიერი ვალუტა) 3 ლარი (უცხოურ ვალუტაში 3 ლარის ექვივალენტი)

გადარიცხვა სხვა ბანკებში* - ლარში

გადარიცხვის მოცულობა

ციფრული ბანკით

ფილიალში
1000 ლარამდე 1 ლარი ლარი
1000 ლარიდან 10 000 ლარამდე 5 ლარი 10 ლარი
10 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე 10 ლარი 20 ლარი
100 000 ლარი და ზევით 100 ლარი 200 ლარი

გადარიცხვა სხვა ბანკებში* - სხვა ვალუტებში

0.2% მინ. 15 USD, მაქს. 500 USD

0.2% მინ. 15 EUR, მაქს. 500 EUR

საბიუჯეტო გადარიცხვები - ლარში

გადარიცხვის მოცულობა

ციფრული ბანკით

ფილიალში
1000 ლარამდე 1 ლარი ლარი
1000 ლარიდან 10 000 ლარამდე ლარი 10 ლარი
10 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე 10 ლარი 20 ლარი
100 000 ლარი და ზევით 100 ლარი 200 ლარი

საბიუჯეტო გადარიცხვები - სხვა ვალუტებში

-

-

გადარიცხვაში შესწორების შეტანა/მოკვლევა - ლარში -
გადარიცხვაში შესწორების შეტანა/მოკვლევა - სხვა ვალუტებში 55 აშშ დოლარი * 55 ევრო

 

გადარიცხვების რეკვიზიტები და შესრულების საათები


სალარე საგადახდო დავალება

სალარე საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელი რეკვიზიტები:

 • მიმღები ბანკის კოდი;
 • მიმღების ანგარიშის ნომერი(IBAN);
 • მიმღების დასახელება;
 • დავალების მიღებას ბანკი განახორციელებს შესაბამისი ფილიალის სამუშაო საათების მიხედვით:

ბანკის შიდა სალარე საგადახდო დავალების შესრულება მოხდება მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სალარე საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:

სამუშაო დღე - 20:00 საათამდე;
შაბათ დღე - 14:00 საათამდე.

შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში, მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში მიღებული შიდა სალარე საგადახდო დავალებების შესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით, იმ შემთხვევაში, თუ შიდა საგადახდო დავალება საჭიროებს დამატებით შემოწმებას ბანკის მხრიდან.

 

 • ბანკის გარე სალარე საგადახდო დავალება შესრულდება მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სალარე საგადახდო დავალების შესრულება  განხორციელდება:

           სამუშაო დღე - 17:30 საათამდე.
 

შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში, მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში მიღებული გარე სალარე  საგადახდო დავალებების შესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით.

 

სავალუტო საგადახდო დავალება

სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელი რეკვიზიტები:

 • მიმღები ბანკის კოდი;
 • მიმღების ანგარიშის ნომერი (IBAN);
 • მიმღების დასახელება;
 • გადარიცხვის კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი/ინვოისი(თანხა ≥ 100 000 GEL/ექვ. ერ. კ. ვალუტაში).
   

სავალუტო საგადახდო დავალების მიღებას ბანკი განახორციელებს შესაბამისი ფილიალის სამუშაო საათების მიხედვით.

 • ბანკის შიდა სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულება მოხდება მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სავალუტო საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:
   

სამუშაო დღე - 20:00 საათამდე;
შაბათ დღე - 14:00 საათამდე.

 შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში, მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში მიღებული შიდა სავალუტო საგადახდო დავალებების შესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით, იმ შემთხვევაში, თუ შიდა საგადახდო დავალება საჭიროებს დამატებით შემოწმებას ბანკის მხრიდან.

 

 • ბანკი გარე სავალუტო საგადახდო დავალებას შესასრულებლად გადასცემს შესაბამის მიმღებ ბანკს მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სავალუტო საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:
   

სამუშაო დღე - 18:00 საათამდე.

შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში, მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში მიღებული გარე სავალუტო საგადახდო დავალებების შესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით.