ჩემი ბიზნესისთვის
 • გადასარიცხი თანხა არ არის შეზღუდული
 • დაბალი საკომისიო
 • უფასო გადარიცხვები თიბისი ბანკის მასშტაბით
უფასო
გადარიცხვა თიბისი ბანკში

ზოგადი აღწერა

თანხის ქვეყნის ფარგელბში ან საზღვარგარეთ გაგზავნა გჭირდებათ? ისარგებლეთ საბანკო გადარიცხვებით და გააგზავნეთ თანხა უსაფრთხოდ, ნებისმიერი მიმართულებით. 

საბანკო გადარიცხვებით თანხა ყოველთვის მიაღწევს ადრესატამდე სულ რამდენიმე სამუშაო დღეში.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სავალოტო ოპერაციებთან დაკავშირებით

ტარიფები

გადარიცხვის დრო 

 • თიბისი ბანკის ფილიალებს შორის გადარიცხვები სრულდება მომენტალურად.
 • სხვა ბანკებში გადარიცხვას სჭირდება საშუალოდ 3 საბანკო დღე
 
ლარი
აშშ დოლარი
სხვა ვალუტა
გადარიცხვა თიბისი ბანკის ფილიალებს შორის უფასო უფასო უფასო
გადარიცხვა სხვა ბანკში 0.07% მინ. 0.9 ლარი 0.2% მინ. 15 აშშ დოლარი, მაქს. 500 აშშ დოლარი 0.2% მინ. 15 ევრო, მაქს. 500 ევრო
საბიუჯეტო გადარიცხვები 0.07% მინ. 0.9 ლარი - -
გადარიცხვაში შესწორების შეტანა/მოკვლევა - 55 აშშ დოლარი * 55 ევრო

 

გადარიცხვების რეკვიზიტები და შესრულების საათები

სალარე საგადახდო დავალება

სალარე საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელი რეკვიზიტები:

 • მიმღები ბანკის კოდი;
 • მიმღების ანგარიშის ნომერი(IBAN);
 • მიმღების დასახელება;
 • დავალების მიღებას ბანკი განახორციელებს შესაბამისი ფილიალის სამუშაო საათების მიხედვით.

ბანკის შიდა სალარე საგადახდო დავალების შესრულება მოხდება მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სალარე საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:

 • სამუშაო დღე - 20:00 საათამდე;
 • შაბათ დღე - 14:00 საათამდე.

 

ბანკი გარე სალარე საგადახდო დავალებას შესასრულებლად გადასცემს შესაბამის მიმღებ ბანკს მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სალარე საგადახდო დავალების შესრულება  განხორციელდება:

 • სამუშაო დღე - 17:30 საათამდე.

შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში  მიღებული სალარე (შიდა და გარე) საგადახდო დავალებების შესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით.

სავალუტო საგადახდო დავალება

სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელი რეკვიზიტები:

 • მიმღები ბანკის კოდი;
 • მიმღების ანგარიშის ნომერი (IBAN);
 • მიმღების დასახელება;
 • გადარიცხვის კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი/ინვოისი(თანხა ≥ 100 000 GEL/ექვ. ერ. კ. ვალუტაში).

სავალუტო საგადახდო დავალების მიღებას ბანკი განახორციელებს შესაბამისი ფილიალის სამუშაო საათების მიხედვით.

ბანკის შიდა სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულება მოხდება მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სავალუტო საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:

 • სამუშაო დღე - 20:00 საათამდე;
 • შაბათ დღე - 14:00 საათამდე.

 

ბანკი გარე სავალუტო საგადახდო დავალებშესასრულებლად გადასცემს შესაბამის მიმღებ ბანკს მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სავალუტო საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:

 • სამუშაო დღე - 19:00 საათამდე.

შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში მიღებული სავალუტო (შიდა და გარე) საგადახდო დავალებების შესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით.